Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Toimitusjohtajan katsaus

Hyvä lukija,

Toimialamme on voimakkaassa muutoksessa, mikä heijastuu myös meihin monella tavalla. Energian kysyntä kasvaa voimakkaasti, mutta kasvu tapahtuu pääasiassa Euroopan ulkopuolella. Vaihtoehtoisia energiamuotoja kehitetään ja otetaan käyttöön. Ilmastomuutoksen hidastaminen ja toisaalta kasvavan energian tarpeen tyydyttäminen ovat alan globaali suuri haaste.

Neste Oililla on yksi ratkaisu energia-alan haasteisiin. Tavoitteemme on tehdä vahvaa tulosta tulevaisuudenkin haastavissa olosuhteissa. Kilpailukyky syntyy yrityksen monipuolisesta kehittämisestä ja vastuullisesta toiminnasta. Markkinoiden haasteeseen voi vastata tekemällä asioita johdonmukaisesti ja asiakkaita kuunnellen. 

Vuosi 2014 oli Neste Oilille monitahoinen. Vuoden alkaessa mielessämme oli edellisen vuoden hyvä tulos sekä Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnan käännös kohti kestävää taloudellista menestystä. Oli kuitenkin pian nähtävissä, että alkanut vuosi toisi mukanaan paljon haasteita, joista monet liittyivät ulottumattomissamme oleviin yleisiin markkinatekijöihin. Päätimme ottaa haasteen vastaan. Keskityimme asioihin, joihin tiesimme voivamme vaikuttaa omalla tekemisellämme.

Parempi tulos keskittymällä omaan tekemiseen

Käynnistimme ohjelman vahvistaaksemme asemaamme. Ensinnäkin pyrimme löytämään keinoja kannattavamman myynnin kasvattamiseksi ja toiseksi etsimme toimintatapoja, joilla pienennämme kulujamme. Kehitysideoita pyysimme toimintamme parhailta asiantuntijoilta eli omalta henkilöstöltämme.  

Olen ylpeä voidessani kertoa, että olemme omilla kehitystoimillamme parantaneet vertailukelpoista liikevoittoamme merkittävästi. Hienointa menestyksessä on, että saimme sen aikaan koko henkilökuntaamme osallistaneella tekemisellä. Jatkamme samaa toimintatapaa myös vuonna 2015 ja uskon, että mahdollisuuksia löytyy edelleen.

Merkittäviä investointeja ja uudelleenjärjestelyä Suomessa

Vuosi 2014 oli merkittävien investointipäätösten ja rakenneuudistusten vuosi. Päätimme järjestellä Suomessa sijaitsevan jalostamotoimintamme Naantalissa ja Porvoossa yhtenä kokonaisuutena ohjattavaan toimintamalliin. Kokonaisuudessaan uudistus on valmis vuoden 2017 alussa.

Uudistus merkitsee lisää tehokkuutta etenkin kun osana järjestelyä investoimme Porvoossa yli 200 miljoonaa euroa raaka-ainesyötön esikäsittelyyn ja Naantalissa noin 60 miljoonaa euroa prosessia tehostaviin hankkeisiin. Lisäksi olemme yhteisyrityksen kautta investoimassa noin 250 miljoonaa euroa energiatehokkaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin voimalaitosyksiköihin Porvoon Kilpilahdessa. Edellisen vuosikymmenen tapaan olemme tälläkin vuosikymmenellä yksi Suomen suurimmista teollisista investoijista.

Toiminnassa tapahtuneet muutokset vaativat myös organisaatiomme mukauttamista. Kesällä uudistimme konsernin ja liiketoimintojen rakennetta ja johtoryhmiä niin, että ne heijastavat paremmin uutta toimintamalliamme. Syksyllä muutokset ja henkilöstön mukauttamistarve ulottuivat koskemaan yhtiötämme laajemmin. Loppuvuodesta käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena 203 nesteoililaista joutui tai joutuu myöhemmin jättämään yhtiön. Suurin osa mukauttamistarpeesta pystyttiin kuitenkin kattamaan vapaaehtoisilla järjestelyillä ja eläkeratkaisuilla.

Turvallisuudessa toivottua kehitystä

Ilahduttavimpia vuoden 2014 kehityksistä oli sekä henkilöturvallisuuden että prosessiturvallisuuden parantuminen. Henkilöturvallisuus parani edellisvuodesta, mutta urakoitsijoiden turvallisuus vaatii edelleen erityishuomiota. Prosessiturvallisuutta on myös kehitettävä; se on henkilöstön, ympäristön ja talouden etu. Työ kummankin turvallisuuden osa-alueen parantamiseksi jatkuu joka päivä.

Uusilla ratkaisuilla lisäarvoa asiakkaille

Kustannusten hallinta ja rakenteiden järjestely on tärkeää, mutta ne eivät luo uutta liiketoimintaa. Siihen tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla on erityistä arvoa asiakkaillemme. Jotta voimme kehittää sellaisia, olemme kuunnelleet asiakkaiden toiveita ja markkinoiden vaatimuksia ja miettineet ratkaisuja niiden toteuttamiseksi.

Öljy-yhtiöiltä tulee harvoin aidosti uusia tuotteita markkinoille. Neste Oil on ollut toisenlainen. Olemme pystyneet uudistamaan tarjontaamme ja tuomaan markkinoille viime vuosien aikana kokonaan uusia tuotteita. Vuonna 2014 lanseerasimme muun muassa Baltiassa korkealaatuiset Futura-polttonesteet, vähärikkisen laivapolttoaineen sekä nanoteknologiaa hyödyntävän lasinpesunesteen.  Parhaillaan investoimme uuden biopropaanituotteen tuotantoon Rotterdamissa.

Johtava toimija Itämeren alueella

Tuotteiden lisäksi kehitämme palveluitamme. Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla alamme johtava toimija Itämeren alueella. Uusiutuvien tuotteiden merkitys kasvaa, mutta suurin osa markkinoilla myytävistä tuotteista on vielä kauan perinteisiä öljytuotteita. Niinpä meidän täytyy luoda sellaisia palveluratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja toteuttavat asiakkaiden tarpeet. Vuonna 2014 keskityimme erityisesti logististen ratkaisujen parantamiseen. Tästä esimerkkejä ovat omasta varustamotoiminnasta luopuminen tehokkaampiin logistisiin ratkaisuihin pääsemiseksi ja terminaalikapasiteetin vahvistaminen esimerkiksi Ruotsissa.

Kasvua uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvista tuotteista

Vuonna 2014 nostimme toiseksi strategiseksi tavoitteeksemme kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla markkinoilla. Olemme jo edenneetkin esimerkiksi biopohjaisten kemikaalien kehittämisessä. Niiden valmistajana haluamme kasvaa merkittäväksi tekijäksi. Uudet tuotteet ovat keskeinen osa kasvuamme ja uudistumistamme, joilla Neste Oilin tulevaisuus rakennetaan.

Uusille kasvualoille hakeutuminen vaatii rohkeutta. Jotta organisaatio voi olla rohkea, siinä pitää olla monipuolista osaamista ja kykyä muuttua. Käytämmekin paljon aikaa ja resursseja koko henkilöstön kouluttamiseen ja osallistamiseen. Sitä kautta olemme onnistuneet muuttamaan toimintatapojamme ja lisäämään vastuunottoa kaikilla tasoilla. Kaikki tämä on menestymisemme ydintä ja tähän olemme saaneet myös hallitukseltamme vahvaa kannustusta.

Neste Oilin hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle yhtiömme nimen vaihtamista Nesteeksi. Uusi nimi viestii yhtiössämme tapahtuvasta muutoksesta ja uusista aluevaltauksista.

Ainoa suunta on eteenpäin!

Maailma ei näytä Neste Oilin kannalta vuoden 2015 alussa helpommalta kuin vuosi sitten. Raaka-ainemarkkinat ovat osoittaneet jälleen kerran kykynsä yllättää, kun esimerkiksi raakaöljyn hinta on puolittunut vuoden takaisesta. Markkinoiden epävarmuus jatkuu eivätkä tilannetta määrittele enää pelkästään talouden lainalaisuudet, vaan myös poliittisilla päätöksillä on yhä suurempi rooli. Viime vuoden tapaan keskitymme myös vuonna 2015 asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa. Kehitämme edelleen toimintatapojamme sekä tuotteitamme ja palveluitamme, jotta olisimme kilpailukykyinen kumppani asiakkaillemme ja kannattava sijoituskohde omistajillemme.

Vuosi 2014 oli paitsi haasteellinen, myös menestyksekäs. Haluan kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat menestyksemme. Erityiskiitoksen haluan esittää asiakkaillemme ja henkilöstöllemme, joka on suurella innolla ja tuloksellisesti osallistunut toimintamme kehittämiseen.

Ainoa suunta on eteenpäin!

Matti Lievonen