Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

 

Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista vastaamaan liiketoiminnan ja toimintaympäristön muuttuvia tarpeita. Henkilöstön ammatillisen ja strategisen osaamisen kehittämisellä tuemme liiketoiminnan lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista sekä edistämme työn mielekkyyttä.

Työssä kehittymistä tuetaan muun muassa säännöllisillä kehityskeskusteluilla sekä valmennus- ja kehittämisohjelmilla.

Turvallisuus on merkittävä osa nesteoililaisten ammattitaitoa ja olemme panostaneet turvallisuuskoulutuksiin viime vuosina entistä enemmän.

Lue lisää Neste Oilin turvallisuuskoulutuksista.

Kehityskeskustelut ja tehtäväkierto tukevat työssä kehittymistä

Jokainen nesteoililainen käy esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa tulos- ja kehityskeskustelut, joissa yksilölle asetetaan motivoivat tavoitteet, arvioidaan hänen suoritustaan ja käydään läpi henkilökohtaista kehittymistä.Tavoitteiden asettamista pyritään yhdenmukaistamaan ja suoritusjohtamista kehittämään muun muassa kehitysvaiheessa olevan henkilöstöjärjestelmän avulla, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2014 tulos- ja kehityskeskustelut kattoivat 81 % (82 %) yhtiön henkilöstöstä, poisluettuna Venäjän huoltoasemahenkilökunta.

Kehitämme ja sitoutamme henkilöstöämme myös työkierrolla. Työkiertoa koskevat tarpeet ja halukkuus kartoitetaan kehityskeskusteluissa ja se suunnitellaan yhdessä esimiehen kanssa. Vuonna 2014 uusiin tehtäviin vaihtoi 9,1 % (8,4 %) henkilöstöstä. Työkiertoa koskeva pitkäkestoinen vuositavoitteemme on 6–8 %.

Asiakasnäkökulma voimakkaammin mukaan kehittämiskokonaisuuksiin

Vuonna 2014 Neste Oilin kaikissa kehittämisohjelmissa korostettiin aiempaa enemmän asiakasnäkökulmaa, ja valmennuksia muokattiin vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita. Vuonna 2014 kehitimme kohdennetusti muun muassa myynnin rajapinnassa työskentelevien henkilöiden osaamista.

Olemme jo vuosia kiinnittäneet erityishuomiota esimiestyöhön. Neste Oil tarjoaakin kehittämiskokonaisuuksia sekä uusille että jo hiukan kokeneemmille esimiehille. Vuonna 2014 uusille esimiehille tarkoitetusta kehittämiskokonaisuudesta räätälöitiin oma versionsa Venäjän terminaaleilla työskenteleville esimiehille.

Esimiesten lisäksi myös asiantuntijoille ja projekteista vastaaville henkilöille tarjotaan räätälöityjä valmennusohjelmia. Projektien onnistuneella toteuttamisella on kriittinen merkitys, sillä Neste Oilin strategian toteutumista tuetaan useilla merkittävillä projekteilla. Vuonna 2014 kaikki Singaporessa työskentelevät asiantuntijamme suorittivat asiantuntijoille kohdennetun kehittämisohjelman.

Kaikista Neste Oilin kehittämisohjelmista on olemassa sekä Suomeen suunniteltu että globaali toteutus. Ohjelmat ovat tiiviisti sidoksissa Way Forward -toimintamalliimme.

Lue lisää Way Forward -toimintamallista.

Koulutusmahdollisuus taataan myös vuorotyöläisille

Neste Oilin jalostamoilla työskennellään useissa vuoroissa ja haluamme varmistaa myös vuorotyöläisten mahdollisuuden kouluttautua säännöllisesti. Sen vuoksi olemme sisällyttäneet koulutuspäivät jokaisen työvuoron kalenteriin. Koulutuspäivät ovat olleet käytössä Porvoossa jo useamman vuoden, ja vuonna 2014 ne otettiin käyttöön myös Naantalin jalostamolla. Koulutuksissa keskitytään tuotantohenkilöstön päivittäiseen työhön liittyviin asioihin, kuten tuoteketjuihin, turvallisuuteen ja tietojärjestelmiin.

Tuotantohenkilöstölle tarjolla ammattitutkintoja – pian sama mahdollisuus myös kunnossapidon väelle

Naantalin ja Porvoon jalostamoilla on käynnissä tuotannon ammattitutkintoryhmiä, joissa osaamista kehitetään erilaisilla näyttötehtävillä ja harjoitustöillä. Vuonna 2014 valmistelimme vastaavaa ammattitutkinnon sisältöä ja tutkintoryhmän aloittamista myös kunnossapidon puolella. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittaminen on sidoksissa jalostamoilla vuonna 2013 käyttöönotettuun uuteen osaamiseen ja sen kehittämiseen perustuvaan palkkausjärjestelmään.

 

Neste Oilin valmennuskokonaisuuksiin osallistujat, hlö  2014 2013  2012
Uusille esimiehille suunnattu valmennus  54  69 87
Syventävä esimiesvalmennus 45 72 71
Asiantuntijavalmennus 65 110 38
Projektiosaamisen valmennus 57 35 27

 

Koulutusinvestoinnit, MEUR 2014  2013  2012 
   3,1  3,5  3,6