Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Palkitseminen

 

Haluamme palkita henkilöstöämme hyvistä suorituksista ja uskomme oikeudenmukaisen palkitsemisen motivoivan ihmisiämme suoriutumaan erinomaisesti. Sen vuoksi palkitseminen ja sen oikeudenmukaisuus ovatkin meille tärkeitä asioita, joita pyrimme kehittämään jatkuvasti läpinäkyvämmäksi.

Sovellamme ja noudatamme kaikissa toimintamaissamme paikallista työlainsäädäntöä sekä mahdollisia työehtosopimuksia, jotka määrittelevät palkitsemisen osalta muun muassa minimipalkat ja erilliskorvaukset, kuten ylityökorvaukset.

Voidakseen ohjeistaa tiimiläisiään palkitsemisasioissa esimiesten tulee olla hyvin perillä paikallisista työehtosopimuksista ja palkitsemisjärjestelmistä, minkä vuoksi niihin tutustuminen on osa esimieskoulutusta.

Neste Oilissa kokonaispalkitseminen muodostuu seuraavasti:

Kiinteä palkka: kuukausipalkka ja kiinteät lisät

Muuttuva palkka: suorituspalkitseminen, tunnustukset erinomaisesta työsuorituksesta, osakepalkkiokannustimet, henkilöstörahasto (Suomi)

Edut: luontaisedut, terveydenhuolto ja vakuutusturva, muut edut

Uusiutumismahdollisuudet: kouluttaminen, kehittymismahdollisuudet, palaute ja arvostus

Läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus korostuvat uusissa palkitsemisperiaatteissa

Vuonna 2013 Neste Oilissa uudistettiin konserninlaajuiset palkitsemisperiaatteet ja vuonna 2014 ne olivat käytössä ensimmäistä kertaa koko palkitsemisen vuosikierron ajan.

Palkitsemista ohjaavien periaatteiden avulla edistämme strategian toteutumista, kannustamme henkilöstöä hyviin suorituksiin ja kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota palkitsemisen läpinäkyvyyteen ja periaatteiden yhdenmukaisuuteen. Periaatteita sovelletaan eri toimintamaissa paikallisten työehtosopimusten puitteissa ja maan työmarkkina- ja kilpailutilanteen mukaan. Uudet palkitsemisperiaatteet vahvistavat vuonna 2013 käyttöönotetun Way Forward -toimintamallin toteutumista.

Lue lisää Way Forward -toimintamallista.

Neste Oilin ylin johto ei kuulu työehtosopimusten piiriin, vaan heidän palkitsemistaan ohjaavat ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet.

Lue lisää johdon palkitsemisperiaatteista vuoden 2014 palkka- ja palkkioselvityksestä.

Palkitseminen ja työtehtävien kuvaaminen uudistuivat

Neste Oilissa otettiin vuoden 2014 alussa käyttöön edellisenä vuonna uudistettu globaali tehtävien vaativuusluokitusjärjestelmä sekä uudet tehtäväluokitukset, joilla lisätään palkitsemisen johdonmukaisuutta. Työtehtävien entistä kattavampi luokittelu ja kuvailu helpottavat sekä esimiestyötä että ihmisten palkitsemisen arviointia. Seuraamme uutta luokittelua ja arvioimme sen toimivuutta vuoden 2015 lopussa.

Uudistettu lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä parantaa läpinäkyvyyttä ja tasa-arvoa

Neste Oilissa kannustinjärjestelmät kattavat koko henkilöstön. Keskeinen lyhyen aikavälin kannustin on suoritusperusteinen palkkiojärjestelmä, jonka uudistetun version otimme käyttöön vuoden 2014 alussa. Uudistuksen myötä paranivat sekä palkitsemisen läpinäkyvyys että tasa-arvo.

Nykyisessä palkitsemismallissa korostuu entistä enemmän konsernin taloudellinen menestys, koska palkitseminen on sidottu konsernin kokonaissuoritukseen. Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden palkitsemisen osalta lisättiin henkilökohtaisten tavoitteiden määrää.

Neste Oilissa tärkeä pitkän aikavälin kannustin on yhtiön henkilöstörahasto, johon kuuluvat kaikki Suomessa työskentelevät nesteoililaiset, lukuun ottamatta osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluvia henkilöitä. Vastaavaa rahastoa ei ole tällä hetkellä käytössä yhtiön muissa toimintamaissa.

Työsuhde-edut

Palkan lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme kunkin toimintamaan käytäntöjen mukaiset, kilpailukykyiset työsuhde-edut, joita ovat Suomessa muun muassa laadukas työterveyshuolto, henkilöstörahasto ja vakuutuskassa. Vuonna 2014 uudistimme eläkeratkaisua Hollannissa toimivien työntekijöiden osalta siten, että työnantaja vastaa kustannuksista tulevaisuudessa entistä laajemmin. Muilta osin työsuhde-edut säilyivät ennallaan.