Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Tasa-arvokysymykset ja monimuotoisuus otetaan huomioon Neste Oilin henkilöstöpolitiikassa sekä rekrytointi- ja palkkausperiaatteissa. Henkilöstöpolitiikkamme mukaisesti tarjoamme kaikille työntekijöille yhtäläiset oikeudet riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä alkuperästään, iästään, uskonnostaan tai poliittisesta mielipiteestään. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kaikkien työntekijöiden arvoa yksilöinä. Yhtiössä ei raportoitu yhtään syrjintätapausta vuonna 2014.

Tutustu Neste Oilin henkilöstöpolitiikkaan.

Tasa-arvokysymykset ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu ovat olennainen osa Neste Oilin vuonna 2010 julkaistuja eettisiä sääntöjä (Code of Conduct). Eettiset säännöt ovat osa johtamisjärjestelmäämme  ja niiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitämme toimimaan oikein päivittäisessä työssä ja lisätä heidän ymmärrystään arvojemme mukaisesta toiminnasta. Nesteoililaisilla on mahdollisuus tutustua eettisiin sääntöihin muun muassa verkkopelin kautta. Sääntöihin tutustuminen on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Tutustu Neste Oilin eettisiin sääntöihin.

Neste Oilissa seurataan henkilöstön, esimiesten, johtoryhmien ja hallituksen sukupuolijakaumaa. Lisäksi seuraamme henkilöstön ikäjakaumaa, koulutustasoa ja palkkoja. Etninen tausta ja kansallisuus eivät kuulu seurattavien tekijöiden joukkoon.

Kaikille toimintamaille tasa-arvosuunnitelmat

Neste Oilin tasa-arvoperiaatteessa kuvataan periaatteet ja käytännön toimintatavat, joiden avulla naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kehitetään. Suomen ulkopuolisten yhtiöiden toimintatavoissa huomioidaan paikallinen lainsäädäntö ja sen edellyttämät vaatimukset naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Neste Oilin tasa-arvosuunnitelma päivitetään vuosittain ja se sisältää pidemmän aikavälin suunnitelman lisäksi myös kunakin vuonna ajankohtaiset asiat. Vuoden 2014 painopisteitä olivat palkkausjärjestelmiin ja tasa-arvoon liittyvän tietoisuuden lisääminen. Tietoisuutta edistettiin muun muassa ottamalla tasa-arvoasiat mukaan uusien esimiesten valmennusohjelmaan.

Tasa-arvoperiaatteet koskevat kaikkia toimipisteitämme maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 teimme Sveitsissä ja Latviassa paikalliset tasa-arvosuunnitelmat ja tarkoituksenamme on tehdä vastaavanlaiset suunnitelmat kaikissa toimintamaissa. Maakohtaisissa tasa-arvosuunnitelmissa huomioidaan konsernitason toimenpiteiden lisäksi kunkin maan paikalliset lähtökohdat.

Tasa-arvotyömme sai vuonna 2014 tunnustusta Latviassa, kun Neste Oil palkittiin maan vastuullisuusindeksissä sukupuolitasa-arvoisimman yrityksen kunniamaininnalla.

Lue lisää Latviassa saamastamme tunnustuksesta.

Naisten määrä johtoryhmässä kasvoi  Kaisa Hietala liiketoiminta-alueen johtoon

Naisten määrä johtoryhmässämme kasvoi vuonna 2014, kun Kaisa Hietala nimitettiin Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajaksi.

Kaikista Neste Oilissa työskentelevistä naisista esimiehiä oli 9,3 % (8,5 %) ja miehistä 14,6 % (12,3 %).

Naisten osuus hallituksessa ja johtoryhmissä, % 2014 2013 2012
Hallitus 42,9 42,9 42,9
Konsernin johtoryhmä 20,0 11,1 11,1
Liiketoiminta-alueiden ja yhteisten toimintojen ylimmät johtoryhmät  24,0 28,6 32,9

 

Palkkatasa-arvon toteutuminen

Neste Oilissa seurataan miesten ja naisten peruspalkkojen keskiarvojen suhdetta Suomessa kokoaikaisena työskentelevien ylempien toimihenkilöiden, toimihenkilöiden ja työntekijöiden osalta. Vuoden 2014 tilastoinnin mukaan edellä mainituissa henkilöstöryhmissä naisten ja miesten peruspalkkojen keskiarvojen suhde tehtävien vaativuusluokittain ja henkilöstöryhmittäin vaihteli välillä 93–110 % (92–114 %).

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä rekrytointi

Rekrytointiperiaatteet ovat osa Neste Oilin johtamisjärjestelmää. Niitä sovelletaan yhdessä voimassa olevan lainsäädännön kanssa kaikissa toimintamaissa. Rekrytoimme työntekijöitä työkokemuksen, osaamisen, taitojen ja arvojen perusteella. Olemme sitoutuneet takaamaan kaikille työnhakijoille tasavertaiset mahdollisuudet ja huolehtimaan tasa-arvoisesta kohtelusta rekrytointitilanteissa. Rekrytointien avulla pyrimme myös edistämään henkilöstön monimuotoisuutta.

Henkilöstön monimuotoisuus tulevaisuuden kilpailuetu

Neste Oilissa uskotaan, että henkilöstön monimuotoisuus on tulevaisuudessa kilpailuetu sekä liiketoiminnassa että kilpailtaessa parhaasta mahdollisesta henkilökunnasta. Tavoitteemme on, että eri maissa toiminnastamme vastaa ensisijaisesti paikallinen henkilöstö. Tämä tuo Neste Oiliin arvokasta asiantuntemusta paikallisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista sekä tehostaa toimintaamme.

Neste Oilissa työntekijät ovat yksilöitä, ja heitä tuetaan löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään niitä. Työntekijöiden yksilöllisyys ja erilaiset motivaatiotekijät otetaan huomioon esimerkiksi esimiesten valmennusohjelmissa, joissa korostetaan valmentavaa otetta. Valmentavan johtamistavan tavoitteena on parantaa esimiesten kykyä auttaa erilaisia yksilöitä ja ryhmiä menestymään.

Järjestäytymisvapaus

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksiin perustuen koko Neste Oilin henkilöstöllä on oikeus järjestäytyä ja kuulua vapaasti yhdistyksiin. Vuonna 2014 järjestäytymisvapauden rikkomiseen liittyviä uhkia ei tullut ilmi missään Neste Oilin toiminnoissa. Yhtiön koko henkilöstö ei kuulu työehtosopimusten piiriin kaikissa toimintamaissa. Vuonna 2014 henkilöstöstä 70,8 % (90,2 %) oli työehtosopimusten piirissä.