Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Työhyvinvointi

Mielestämme työhyvinvointi on merkittävä tekijä yrityksen menestymisessä. Uskomme, että avaimet mielekkääseen työntekoon ja työhyvinvointiin löytyvät yksilön osaamisen kehittämisestä, motivoivasta ja kehittymiseen kannustavasta ilmapiiristä, turvallisesta työympäristöstä sekä hyvästä terveydestä. Pyrimme tekemään kaikkien työarjesta entistä paremman kiinnittämällä erityistä huomiota johtamiseen ja esimiestyöhön sekä kehittämällä kannustavaa kulttuuria ja työyhteisötaitoja koko organisaatiossamme.

Myös työn ja vapaa-ajan onnistuneella yhdistämisellä on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Neste Oilissa tiimiläisten työajan seuraaminen kuuluu esimiehen tehtäviin, ja heitä opastetaan käymään avointa keskustelua ajanhallinnasta ja prioriteeteista työryhmiensä kanssa. Työnkuvasta riippuen liukuvat työajat ja etätyö lisäävät työnteon joustavuutta. Tarjoamme henkilöstölle myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kerhoja ja kuntosaleja.

Työhyvinvoinnin ja -terveyden edistämisen keinoja Neste Oilissa:

 • Henkilöstökysely ja tulosten käsittely osallistavasti
 • Säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut
 • Esimiestyöhön ja osaamisen kehittämiseen panostaminen
 • Säännöllinen palautteen saaminen
 • Integroitu työterveyshuolto: terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä terveysneuvonta ja sairaanhoito
 • Kehittymiseen kannustava ilmapiiri
 • Työympäristön turvallisuuteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat toimet
 • Sairaus- ja vakuutuskassatoiminta
 • Varhaiskuntoutus ja Neste Oilin kuntoutuskurssit
 • Päihdeohjeistus ja hoitoonohjausmalli
 • Varhaisen välittämisen malli
 • Uudelleensijoitustoiminta
 • Henkilöstökerhojen toiminta
 • Työnantajan tukema vapaa-ajantoiminta
 • Terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen ja erilaiset terveyttä edistävät kampanjat

Työhyvinvointi muodostuu arjen tekemisessä

Vuonna 2014 Neste Oilissa jatkettiin työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on saada työhyvinvointi kiinteäksi osaksi työntekijöiden ja työryhmien arjessa toimimista. Vuonna 2014 nesteoililaisille jaettiin Mikä fiilis töissä tänään -työhyvinvointivihkonen, joka on tarkoitettu käytettäväksi työkaluna työhyvinvoinnin käsittelyssä, keskusteluissa tiimeissä sekä kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa.

Neste Oilissa kiinnitettiin vuonna 2014 erityistä huomiota hyvien työyhteisötaitojen kehittämiseen. Esimerkiksi Naantalin jalostamolla järjestettiin työryhmien keskustelutilaisuuksia, joissa henkilöstö sai kertoa näkemyksiään hyvistä työyhteisötaidoista, kuten työn loppuunsaattamisesta, uudistumisesta ja toisen ihmisen ja hänen työnsä arvostamisesta.

Varhaisen välittämisen mallin ohjeistus uudistui

Neste Oilissa on käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka avulla pyrimme tunnistamaan työhyvinvointia ja työkykyä heikentäviä tekijöitä sekä madaltamaan kynnystä keskustella asioista varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2014 uudistimme varhaisen välittämisen ohjeistuksen, jonka myötä toimintamalli tuli entistä selkeämmin osaksi päivittäistä esimiestyötä ja suoritusjohtamista.

Uudessa ohjeistuksessa pyritään sairauspoissaolojen sijasta huomioimaan ensisijaisesti aikaisempia merkkejä työhyvinvoinnin ja työkyvyn heikkenemisestä. Mallin tueksi on kehitetty sähköinen työkalu sairauspoissaolojen ja varhaisen välittämisen keskustelujen seurantaan. Vuosina 2015–2016 kaikille esimiehille järjestetään varhaisen välittämisen valmennusta ja malli otetaan käyttöön kaikissa toimintamaissamme.

Korvaava työ ja uudelleensijoittaminen auttavat jatkamaan työelämässä

Neste Oilin tavoitteena on jatkuva sairauspoissaolojen määrän vähentäminen työoloja kehittämällä ja tarjoamalla erilaisia ratkaisuja työn tekemiseksi. Esimerkiksi työtapaturman kokeneille työntekijöille järjestämme mahdollisuuksien mukaan korvaavaa työtä heidän toipumisensa ajaksi. Työntekijöille, jotka eivät terveydellisistä syistä pysty jatkamaan nykyisessä työssään, pyrimme järjestämään muutoksia työnkuvaan tai löytämään pysyvästi sopivampia työtehtäviä.

Vuonna 2014 Neste Oilissa tehtiin neljä onnistunutta työnkuvanmuutosta tai uudelleensijoittumista.

Työterveyshuolto hyvinvoinnin tukena

Työterveyshuolto keskittyy Neste Oilissa erityisesti työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja seurantaan. Työperäisten sairauksien ja ammattitautien määrä on pysynyt vähäisenä. Vuonna 2014 Neste Oilissa ei todettu ammattitauteja.

Porvoon, Espoon ja Naantalin toimipisteissämme työterveyspalvelujen tuottamisesta huolehtivat niiden omat työterveysyksiköt. Muilla paikkakunnilla sekä Suomessa että ulkomailla työterveyshuollon palvelut on ulkoistettu. Suomessa työterveyspalveluja täydentää vapaaehtoinen jäsenyys Vakuutuskassa Enerkemissä tai Kilpilahden sairauskassassa.

Neste Oilissa on käytössä sähköinen terveystarkastuskäytäntö, joka parantaa terveystarkastusten kohdennettavuutta. Terveystarkastuskutsun yhteydessä jokainen työntekijä vastaa kyselyyn, jonka perusteella työntekijä voi itse arvioida mahdollisten jatkotoimien tai tuen tarvetta.