Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ympäristö- ja päästöluvat

Neste Oilin Euroopan unionin alueella sijaitsevien jalostamoiden (Porvoo, Naantali ja Rotterdam) toimintaa säätelevät ympäristöviranomaisen myöntämät ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaiset ympäristöluvat. Ne sisältävät määräyksiä muun muassa päästörajoista ja päästöjen vähentämisestä, selvitystarpeista sekä raportoinnista. Neste Oilin Singaporessa sijaitsevan jalostamon toimintaa säätelee paikallinen ympäristölainsäädäntö. Kaikilla Neste Oilin jalostamoilla on voimassaolevat ympäristöluvat.

Ympäristölupiin sisällytetään parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT, Best Available Technology) -periaate, jonka mukaan ympäristölupien määräysten ja rajoitusten on perustuttava päästötasoihin, jotka saavutetaan käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. BAT-vaatimusten soveltaminen astui voimaan vuonna 2014, ja toimijoilla on neljä vuotta aikaa tehdä uusien määräysten vaatimia muutoksia. Neste Oil on aloittanut nykyisen toimintansa arvioinnin suhteessa uusiin BAT-vaatimuksiin. 

Ympäristölupapoikkeamat vuonna 2014

Toimipaikka Tapahtuma Vaikutus ympäristöön
Rotterdam Jäteveden 24 h -luparajan ylitys Vähäinen*
Rotterdam Jäteveden 24 h -luparajan ylitys Vähäinen*
Naantali Jäteveden luparajan ylitys Vähäinen*
Rotterdam Jäteveden 24 h -luparajan ylitys Vähäinen*
Porvoo Lastauskaasujen talteenottolaite ei käytössä Vähäinen*
Kokkola Lastauskaasujen talteenottolaite ei käytössä Vähäinen*
Rotterdam Jäteveden 24 h -luparajan ylitys Vähäinen*
Hamina Raportointi ei luvan mukainen Ei ympäristövaikutuksia

* Vähäinen = päästöstä ei aiheutunut haittaa ympäristölle.

Lisäksi Porvoon jalostamolla oli vuoden 2014 aikana rikkilaitoshäiriöitä, jotka nostivat jalostamon rikkidioksidipäästöjä. Vuonna 2015 jalostamolla toteutetaan rikkilaitosten käyttövarmuutta parantavia toimenpiteitä.

Päästökauppa

Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoiden hiilidioksidipäästöt kuuluvat Euroopan unionin päästökaupan piiriin. Uusiutuvan dieselin jalostamomme Rotterdamissa ja Singaporessa sen sijaan eivät kuulu päästökaupan piiriin. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset tarvitsevat päästöluvan ja ulkopuolinen taho todentaa laitostemme hiilidioksidipäästöjen tarkkailun ja raportoinnin vuosittain. Vuonna 2014 Energiavirasto myönsi Porvoon ja Naantalin jalostamoille uudet päästöluvat kaudelle 2013–2020.

Neste Oil hankkii pääosan tarvittavista päästöjä koskevista lisäoikeuksistaan Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän kautta. Osan päästöoikeuksistaan Neste Oil kattaa sitoutumalla sijoittamaan enintään 5 miljoonaa euroa Greenstreamin Climate Opportunity -rahastoon. Sijoitus vastaa vähintään 264 000 päästöoikeutta kaudelle 2013–2020. Jos päästökaupan piiriin kuuluva toimija kuuluu hiilivuotosektoriin ja täyttää EU:n asettaman vertailutason, on toiminnanharjoittajalla mahdollisuus saada maksuttomia päästöoikeuksia. Kaikilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta saada ilmaisia oikeuksia. Euroopan komission päätöksellä maksuttomien päästöoikeuksien määrää leikataan vuosittain kaudella 2013–2020.