Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ilma

Merkittävimpiä Neste Oilin jalostustoiminnasta ilmaan aiheutuvia päästöjä ovat hiilidioksidi, typen oksidit, rikkidioksidi, haihtuvat orgaaniset hiilivedyt ja hiukkaset.

Suorat, epäsuorat ja välilliset hiilidioksidipäästöt

Suurin osa Neste Oilin suorista (scope 1) hiilidioksidipäästöistä (CO2) aiheutuu omasta jalostustoiminnastamme, ja suurin osa jalostustoiminnan päästöistä syntyy Porvoon jalostamolla. Jalostuksessa hiilidioksidipäästöjä syntyy erityisesti energiantuotannossa, koksinpoltossa, polttoaineiden polttamisesta jalostamon uuneissa sekä vedyntuotannossa. Epäsuorat (scope 2) hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa ostamamme sähkön tuotannosta. Suurin osa välillisistä (scope 3) hiilidioksidipäästöistä sen sijaan aiheutuu myytyjen tuotteiden loppukäytöstä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta.

Välilliset (scope 3) hiilidioksidipäästöt (t/v) 2014 2013 2014
  CO2, tonnia CO2, tonnia Muutos, %
Hankitut tavarat ja palvelut* 4 900 000  4 600 000 10,0
Pääomahyödykkeet Ei olennainen Ei olennainen 0,0
Polttoaine ja energia  -  0,0
Raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden jakelu Ei olennainen Ei olennainen 0,0
Jätehuolto Ei olennainen Ei olennainen 0,0
Liikematkat Ei olennainen Ei olennainen 0,0
Työmatkaliikenne Ei olennainen Ei olennainen 0,0
Leasing-hyödykkeet (upstream)  -  0,0
Kuljetus ja jakelu (downstream) Ei olennainen Ei olennainen 0,0
Myytyjen tuotteiden jatkojalostus -  -  0,0
Myytyjen tuotteiden loppukäyttö** 43 700 000 40 700 000 89,2
Myytyjen tuotteiden loppukäsittely*** 400 000  600 000 0,8
Leasing-hyödykkeet (downstream) Ei olennnainen Ei olennainen 0,0
Franchise-toiminta - 0,0
Investoinnit - 0,0
Yhteensä 49 000 000 45 900 000 100

* Hankitut tavarat ja palvelut: Laskenta kattaa Neste Oilin tuotannossa käyttämät uusiutuvat ja fossiiliset raaka-aineet. Suurin yksittäinen raaka-aineen aiheuttama kasvihuonekaasupäästö aiheutuu yhtiölle ostettavan raakaöljyn tuotannosta. Raakaöljyn ja vedyn päästökertoimen määritykseen käytettiin ns. sekundääristä dataa. Muut päästöt on arvioitu todellisten päästökertoimien mukaan, uusiutuvien raaka-aineiden päästödirektiivin 2009/28/EC (RED) mukaisesti. Ostettujen palvelujen sekä kemikaalien aiheuttamia päästöjä ei ole sisällytetty laskentaan. Palvelujen aiheuttama päästömäärä on arvioitu vähäiseksi. Kemikaalien käytön osalta laskentaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa.

** Myytyjen tuotteiden loppukäyttö: Laskenta kattaa Neste Oilin omasta tuotannosta myymien tuotteiden käytön aikaiset päästöt. Laskenta ei kata Neste Oilin valmiina ostamia ja jälleenmyymien tuotteiden käytön aikaisia päästöjä. Suurin osa liikennepolttoaineiden aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy, kun polttoainetta käytetään liikenteessä.

*** Myytyjen tuotteiden loppukäsittely: Laskenta kattaa Neste Oilin valmistamien liuottimien, voiteluaineiden ja teollisuusbensiinin käytön jälkeisestä loppukäsittelystä aiheutuneet päästöt. Loppukäsittelyn päästökertoimet ovat kirjallisuusarvoja.

Yhä suurempi määrä hiilidioksidia talteen

Neste Oilin Porvoon jalostamolla on jo vuosia otettu talteen jalostusprosessissa syntyvää hiilidioksidia, joka myydään teollisuusalueella toimivalle kaasuyhtiölle. Vuonna 2014 hiilidioksidia otettiin Porvoossa talteen 131 000 (156 500) tonnia.

Vuonna 2014 aloitimme hiilidioksidin talteenotto- ja nesteytysyksikön rakentamisen myös Singaporen uusiutuvan dieselin laitoksellamme. Yksikön on määrä valmistua vuoden 2015 lopulla. Laitoksen valmistuttua talteenottoyksikkö käsittelee vuosittain 40 000 tonnia hiilidioksidipitoista raakakaasua.

Lue lisää Singaporen hiilidioksidin talteenottoyksiköstä.

Päästöt ilmaan vuonna 2014 (t/v) 2014 2013 2012*
Suorat hiilidioksidipäästöt/ scope 1 (CO2)      
Porvoo 2 769 000 2 882 500 2 826 800
Naantali 322 300 340 500 307 000
Rotterdam 67 200 55 600 57 300
Singapore 6 100 7 600 8 100
Merikuljetukset - ** 267 700 267 800
Muut 2 100 2 300 2 700
Yhteensä 3 166 700 3 556 200 3 469 700
Epäsuorat hiilidioksidipäästöt/ scope 2 (CO2)      
Porvoo 206 500 218 700 214 500
Naantali 66 600 65 500 65 600
Rotterdam 64 000 63 200 104 900
Singapore 57 100 71 300 76 000
Muut 24 700 25 800 28 200
Yhteensä 418 900 444 500 489 200
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 3 700 4 500 5 200
Typen oksidit (NOx) 3 000 8 100 8 600
Rikkioksidit (SO2) 6 800 8 100 8 200
Hiukkaset 220 400 540

* Vuoden 2012 luvut päivittyneet raportointikauden jälkeen
** Neste Oil luopui omasta laivastostaan vuonna 2014.

Haihtuvia hiilivetypäästöjä ilmaan huomattavasti aiempaa vähemmän

Neste Oilin Porvoon jalostamon satamassa otettiin vuoden 2014 alussa käyttöön lastauskaasujen talteenottojärjestelmä, jonka avulla saadaan kerättyä talteen kevyiden tuotteiden lastauksissa ilmaan vapautuvia hiilivetypäästöjä (VOC). Lastauskaasujen talteenottojärjestelmä pienentää Porvoon sataman hiilivetypäästöt noin kolmasosaan aiemmasta. Päästöjen vähenemisen ansiosta sataman työntekijöillä on myös aiempaa terveellisempi työympäristö. Rotterdamin jalostamolla seuratut hiilivetyjen hajapäästöt olivat vuonna 2014 hyvin alhaisella tasolla.

Typen oksidipäästöjä onnistuttiin alentamaan Porvoon jalostamolla

Neste Oilin jalostustoiminnasta aiheutuvat typen oksidipäästöt (NOx) olivat vuonna 2014 2 400 tonnia ja rikkidioksidipäästöt (SO2) 6 600 tonnia eikä mittauksissa havaittu asetettujen raja-arvojen ylityksiä.

Merkittäviä rikkidioksidipäästöjä syntyy vain yhtiön perinteiseen öljynjalostukseen keskittyvillä jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa. Jalostamoilla rikkipäästöjä hallitaan ja vähennetään talteenottolaitoksilla sekä käyttämällä polttoaineena öljyn sijaan kaasua.

Porvoon jalostamon bensiininvalmistusyksikön typen oksidipäästöjä (NOx) onnistuttiin vähentämään katalyyttimuutoksilla noin 70 %. Bensiininvalmistusyksikkö on yksi suurimmista yksittäisistä NOx -päästölähteistä Porvoon jalostamolla, joten aikaan saatu päästövähennys on merkittävä myös Porvoon jalostamon kokonaispäästöjen osalta.

Naantalin jalostamolla rikkidioksidipäästöjä seurataan keskussavupiippuihin asennetuilla analysaattoreilla. Jalostamon alhaisesta käyttöasteesta johtuen rikkidioksidipäästöt olivat alhaiset vuonna 2014.

Ilmanlaadun mittausjärjestelmä uudistettiin Porvoossa

Neste Oil tarkkailee ilmanlaatua koko Kilpilahden alueella. Ilmanlaadun mittauksia tehdään kolmella mittausasemalla Kilpilahden ja Porvoon alueella ja niillä pyritään selvittämään teollisuusyritysten aiheuttamien päästöjen vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Vuonna 2014 uudistimme ilmanlaadun mittausjärjestelmän. Uusi järjestelmä on käyttövarmuudeltaan entistä parempi sekä täyttää nykyiset ilmanlaadun mittaustulosten saatavuutta koskevat vaatimukset.

Mukana kehittämässä keinoja metaanipäästöjen vähentämiseen palmuöljyn tuotannossa

Uusiutuvan dieselin raaka-aineisiin kuuluvan palmuöljyn tuotannossa syntyy runsaasti orgaanista ainesta, joka hajoaa ajan kuluessa metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Vuonna 2014 olimme mukana kehitystyössä, jolla edistetään erilaisten metaanin vähentämisessä käytettävien menetelmien käyttöönottoa palmuöljypuristamoilla. Tällä hetkellä vain murto-osalla puristamoista on käytössään metaanin talteenottojärjestelmä.

Emme itse omista palmuöljyviljelmiä tai -puristamoja, mutta olemme aktiivisesti mukana levittämässä tietotaitoa erilaisilla vierailuilla ja koulutuksilla sekä selvittämällä keinoja talteenottojärjestelmien rahoittamiseksi.