Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Jätteet

Jätteet* (t/v)

2014 

2013

2012** 

Tavanomainen jäte 

12 100

11 900

 13 000

 Kierrätetty jäte

33 800

 33 100

 59 000

 Vaarallinen jäte

24 200

18 900

 14 100

 Yhteensä

70 100

63 900

 86 100

* Ei sisällä pilaantuneita maaperiä.
** Vuoden 2012 luvut ovat tarkentuneet raportointikauden jälkeen.

Ja­los­tuk­ses­sa syn­ty­vät jätteet

Suurin osa eli yli 90 % jät­teis­tämme syntyy ja­los­tus­toi­min­nan yh­tey­des­sä ja ja­los­ta­moil­la. Ta­voit­tee­namme on vähentää jatkuvasti toi­min­nas­ta syn­ty­vää jä­te­mää­rää ja lisätä kier­rä­tystä. Neste Oilin ja­los­ta­moi­den jä­te­huol­toa ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti, ja eri jä­te­ja­keil­le py­ri­tään löy­tä­mään hyö­ty­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Pyrimme ensisijaisesti kierrättämään jätteet materiaalina ja sitten vasta energiana.

Rot­ter­da­min ja­los­ta­mol­la syntyvä jäte on pää­asias­sa bio­jä­tet­tä, joka toi­mi­te­taan esi­mer­kik­si kom­pos­toi­ta­vak­si tai hyö­dyn­net­tä­väk­si bio­kaa­sun tuo­tan­nos­sa. Singaporen jalostamolla syntyy tavanomaisen jätteen lisäksi pääasiassa käytettyä valkaisusavea, lietettä ja öljynsekaista vettä, jotka toimitetaan käsittelyyn ulkopuoliselle luvalliselle toimijalle jätelakien mukaista käsittelyä varten. Osa käytetystä valkaisusavesta toimitetaan poltettavaksi ja päätyy kompostoitavaksi.

Pak­kaus­ten hyö­ty­käyt­tö

Val­tao­saa tuotteistamme ei pakata, vaan ne kul­je­te­taan asiak­kail­le säi­liöis­sä. Vä­hit­täis­myyn­nin kautta kulut­ta­ja-asiak­kail­lemme tar­jot­ta­vis­ta tuot­teis­ta osa pa­ka­taan myyntiä varten Suo­mes­sa. Näitä ovat muun muassa voi­te­luai­neet, jääh­dy­tin­nes­teet, pe­suai­neet ja nes­te­kaa­sut. Tuot­tei­den pak­kaa­mis­ta sää­te­le­vät Suo­mes­sa la­ki­sää­tei­set hyö­ty­käyt­tö­vel­voit­teet. Neste Oil on hoi­ta­nut hyö­ty­käyt­tö­vel­voit­teen­sa sol­mi­mal­la so­pi­muk­sen Pak­kausa­lan Ym­pä­ris­tö­re­kis­te­rin kanssa, joka hoitaa pak­kaus­ten hyö­ty­käyt­töä kes­ki­te­tys­ti.

Vuonna 2014 Porvoon jalostamolla aloitettiin muovinkeräyskokeilu, jossa kerätään jalostamon tarvikevarastolla syntyvä muovijäte talteen ja etsitään jätteelle uusiokäyttömahdollisuuksia.

Toi­mis­to­jät­teet

Pa­pe­ri­jä­te ke­rä­tään ja kier­rä­te­tään kai­kis­sa toi­mis­tois­samme. Suurin toimistoyksikkömme, Espoon pää­kont­to­ri, on ollut mukana WWF:n Green Office -ym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­sa vuo­des­ta 2008 lähtien. Olemme asettaneet tavoitteeksi vä­hen­tää pää­kont­to­ris­sa syn­ty­vän seka- ja tie­to­tur­va­jät­teen määrää vuosittain 5 %. Vuonna 2014 sekajätteen määrää onnistuttiin vähentämään noin 7 prosentilla ja tietoturvajätteen määrää 19 prosentilla.

Porvoon toi­mi­pis­tees­sä Green Office -pe­ri­aat­teet otetaan huo­mioon toi­min­nas­sa aina sen ollessa mah­dol­lis­ta.

Pääkonttorin jätemäärät (t/v)

2014 

2013 

2012 

Sekajäte

7,4

8,0

 7,6

Tietoturvajäte

25,2

30,9

 29,2