Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Maaperä ja biodiversiteetti

Neste Oil tarkkailee jatkuvasti Suomen jalostamoidensa poh­ja­ve­den ja maa­pe­rän tilaa. Pyrimme estämään toiminnastamme aiheutuvaa maaperän pilaantumista. Pilaantumista aiheuttavan vuodon tai päästön tapahtuessa aloitamme välittömästi toimet tilanteen korjaamiseksi.

Poh­ja­ve­den tark­kai­lu ja maa­pe­rän pi­laan­tu­mis­en ra­por­toin­ti si­säl­tyy Neste Oilin Suo­mes­sa si­jait­se­vien ja­los­ta­moi­den ja useiden ja­ke­lua­se­mien ym­pä­ris­tö­lu­piin. Myös muilla ja­los­ta­moil­lamme on val­miu­det tuottaa maa­pe­rää kos­ke­via sel­vi­tys­tie­to­ja. Rot­ter­da­min ja Sin­ga­po­ren jalostamoaluei­den tila kar­toi­tet­tiin ennen ra­ken­nus­töi­tä, eikä silloin tai sen jälkeen ole ha­vait­tu mitään merkittävää maa­pe­rän pi­laan­tu­mi­seen viit­taa­vaa.

Porvoon ja Naan­ta­lin ja­los­ta­moil­la tehdään ra­ken­nus­töi­den yh­tey­des­sä maa­pe­rä­tut­ki­muksia, ja pi­laan­tu­nut maaperä viedään tar­vit­taes­sa puh­dis­tet­ta­vak­si. Jalostamoillamme on käynnissä myös pitkäaikainen maaperän kunnostusohjelma, jossa säiliöalueiden maaperää puhdistetaan vallitilojen huollon yhteydessä. Vallitila on säiliön ympäröimä allas, jonka tarkoituksena on suojata ympäröivää aluetta mahdollisissa vahinkotilanteissa. Porvoon jalostamon vallitilaohjelma jatkuu vuoteen 2019. Naantalissa vastaavan kunnostusohjelman on määrä jatkua vuoteen 2028. Parannamme vallitilaohjelmilla ympäristö- ja henkilöturvallisuuttamme.

Ta­voit­tee­namme on, ettei hait­ta-ai­nei­ta kul­keu­du poh­ja­ve­den vä­li­tyk­sel­lä oman toiminta-alueemme ul­ko­puo­lel­le. Olemme tarkkailleet pohjavesiä Porvoon ja Naan­ta­lin ja­los­ta­moil­la sekä Haminan ter­mi­naa­lil­la jo 1990-lu­vul­ta lähtien. Seuraamme pohjavesiä myös osittain omistamallamme pe­rus­öl­jy­lai­tok­sel­la Bahrainissa.

Vuonna 2013 Helsingin kaupunki esitti Neste Oilille vaatimuksen Laajasalon öljysatama-alueen merisedimentin puhdistuskuluista. Olemme vastanneet kieltävästi kaupungin vaatimukseen, sillä maaperä on puhdistettu vuosina 2004 ja 2010 kaupungin hyväksymällä tavalla. Neste Oililla on ollut alueella polttoainevarasto ja voiteluainetehdas. Asian käsittely jatkuu yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Myös jakeluasemat maaperän tarkkailun piirissä

Seuraamme maa­pe­rän tilaa ja laatua myös Neste Oilin ja­ke­lua­se­mien ym­pä­ris­tös­sä. Maa­pe­rä­tut­ki­muk­sia ja puhdistustöitä tehdään asemien lo­pet­ta­mi­sen tai suurten muu­tos­töi­den yh­tey­des­sä.

Jakeluase­mil­tamme lähtee häi­riö­ti­lan­tees­sa au­to­maat­ti­nen hälytys ul­ko­puo­li­sel­le kump­pa­nil­le, joka tar­kas­taa ti­lan­teen vä­lit­tö­mäs­ti. Vuonna 2014 kau­ko­val­von­nan piiriin kuului 75 % yhtiön kai­kis­ta ase­mis­ta. Pyrimme jatkuvasti lisäämään kau­ko­val­von­taa.

Vuonna 2014 useilla pohjavesialueilla sijaitsevilla Neste Oil- asemilla otettiin käyttöön uusi tekninen rakenne, joka suojaa entistä paremmin pohjavesiä ja maaperää.

Kajaanin öljyvahinkoalueella aloitettiin maaperän luontainen puhdistaminen

Neste Oilin operoimalla Huoltovarmuuskeskuksen öljyvarastolla Kajaanissa tapahtui öljyvuoto keväällä 2012. Asiantuntijoiden arvion mukaan vuodon yhteydessä pilaantuneen maaperän pinta-ala oli vuonna 2014 enää noin 5 % alkutilanteesta. Suurin osa öljystä on haihtunut tai hajonnut luontaisesti.

Alueella tehdyn riskiarvioinnin mukaan maaperän nopealle puhdistamiselle ei ollut perusteita. Kaivamalla tehtävien kunnostustöiden sijaan Kainuun ELY-keskus hyväksyi keväällä 2014 Neste Oilin ehdotuksen maaperän valvotusta luontaisesta puhdistamisesta. Kesäkuussa 2014 aloitettua puhdistusta on tarkoitus seurata vuoteen 2017 asti. Vuoden 2014 osalta tutkimuksen ja seurannan toteutti Suomen ympäristökeskus.

Lue lisää Kajaanin öljyvahingosta.

Vaalimme luonnon mo­ni­muo­toi­suu­tta tuo­tan­to­paik­ka­kun­nil­la

Porvoon ja Naan­ta­lin ja­los­ta­mo­idemme lä­hei­syy­des­sä si­jait­see rau­hoi­tet­tu­ja ja suo­jel­tu­ja maa-aluei­ta, kuten Porvoon jalostamon läheisyydessä sijaitseva EU:n Natura-ohjelmaan kuuluva Stormossenin suoalue (75 hehtaaria) ja Vanton jalopuumetsikkö Naantalissa. Huomioimme toi­min­nas­samme näiden ja muiden luon­no­nar­voil­taan eri­tyis­ten aluei­den ole­mas­sao­lon ja pyrimme suo­je­le­maan niitä kuten muu­ta­kin ja­los­ta­moi­den­ lä­hia­luei­den ym­pä­ris­töä. Rot­ter­da­min ja Sin­ga­po­ren jalostamoiden lä­hei­syy­des­sä ei ole suo­jel­tu­ja luontoaluei­ta.

Paras tapa vähentää luontoon kohdistuvaa kuormitusta on huolehtia jalostamoiden häiriöttömästä toiminnasta, sillä jalostamoidemme nor­maa­li­toi­min­nan ai­kai­set päästöt veteen, ilmaan ja maa­pe­rään ovat vä­häi­siä.