Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Vesi

Neste Oil käyttää ja­los­tus­toi­min­nas­saan vettä ja ve­si­höy­ryä. Ja­los­ta­moi­den vedenkäyttöä seurataan muun muassa ve­den­o­ton, käytön te­hok­kuu­den sekä jääh­dy­tys- ja jä­te­ve­sien oh­jaa­mi­sen osalta. Neste Oililla ei ole sitovia ta­voit­tei­ta ve­den­ku­lu­tuk­sel­le, sillä ­vedenkäyttö vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ja­los­tus­pro­ses­siin ja muun muassa sen tur­val­li­suu­teen sekä ener­gian­ku­lu­tuk­seen. Pyrimme kuitenkin minimoimaan vedenkulutusta aina kun mahdollista, erityisesti korjausten ja uudelleenrakentamisen yhteydessä.

Otamme vesikysymykset huomioon myös uusiutuvien raaka-aineiden hankinnassa ja toimittajavalinnoissa. Esimerkiksi yhtiön palmuöljytoimittajilta edellytetään säännöllistä vedenkäyttöä koskevaa seurantaa. Asiantuntijamme seuraavat aktiivisesti myös eri viljelykasveihin ja -alueisiin liittyviä vesitutkimuksia.

 

2014

2013

2012

Ve­den­ot­to *) (m3/v)

8 626 000

8 391 000

7 430 000

Jä­te­ve­si (m3/v)

8 396 000

9 141 000

9 904 000

 *) ei sisällä jääh­dy­tys­ve­siä

Mistä käyttämämme vesi tulee ja minne se menee?

Al­ku­pe­räi­set lähteet Neste Oilin käyt­tä­mäl­le vedelle ovat:

  • Maas-jo­ki Rotterdamissa
  • Mus­ti­jo­ki Porvoossa ja
  • Ko­ke­mäen­jo­ki Naantalissa.

Kaikki Sin­ga­po­res­sa käytetty vesi ostetaan paikallisilta veden ja höyryn toimittajilta. Käytetty vesi on alkuperältään kier­rä­tet­tyä jä­te­vet­tä, merivettä, ke­rät­tyä sa­de­vet­tä ja Ma­le­sias­ta os­tet­tua pin­ta­vettä.

Jalostamoillemme on laa­dit­tu ylätason ve­si­ta­se­las­kel­mat, joissa ku­va­taan ja­los­ta­moil­le tulevat ja pois­tu­vat vedet sekä mer­kit­tä­vim­pien vir­taus­ten ve­si­mää­rät.

Lue lisää vesien kierrosta verkkosivuiltamme.

Jätevesien käsittely jalostamoilla

Puhdistettuja jätevesiä johdetaan vesistöihin Neste Oilin Porvoon, Naantalin ja Rotterdamin jalostamoilla. Vesistöihin johdettavat jätevedet puhdistetaan jalostamoiden omilla vedenkäsittelylaitoksilla. Käsittely sisältää sekä fysikaalis-kemiallisen että biologisen puhdistuksen. Singaporen laitoksen jätevedet ohjataan esikäsittelyn jälkeen paikalliselle jäteveden käsittelylaitokselle. Vuonna 2014 Singaporessa viemäröitävän jäteveden esikäsittelyä tehostettiin ja tehostamistoimenpiteet jatkuvat vuonna 2015.

Vuoden 2014 alussa Naantalin jätevesilaitokselle asennettiin uudet kemiallisen ja biologisen puhdistuksen ilmastimet, joiden myötä jätevesien puhdistusteho parantui entisestään. Naantalin jalostamolla on myös meneillään jäteveden puskurikapasiteettia lisäävä hanke, joka alkoi vuonna 2014 ja saadaan päätökseen keväällä 2015. Puskurikapasiteettia lisätään remontoimalla vanha öljyisten vesien säiliö jätevesilaitoksen puskurisäiliöksi. Porvoon jalostamon jätevesilaitoksella tehtiin perusparannuksia vuonna 2014. 

Päästöt veteen (t/v)*

2014

2013

2012

Öljy

1,4

1,4

3,6

Kemiallinen hapenkulutus, KHK

392

497

306

Typpi

44

49

49

Fosfori

1,9

1,4

2,5

* Luvut koskevat Neste Oilin Porvoon, Naantalin ja Rotterdamin jalostamoja, joilla käsiteltyjä jätevesiä johdetaan vesistöihin.

Säännöllistä vesistöjen tarkkailua

Neste Oil on jo vuosia seurannut Suomessa sijaitsevien jalostamoidensa edustan merialueita ja vedenlaatua yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Seurantaan kuuluu vedenlaadun ja pohjaeläinten tarkkailua sekä kalataloudellista seurantaa. Rotterdamissa merialueiden seurannasta vastaa viranomainen ja Singaporessa jätevesien käsittelylaitoksesta vastaava toimija.

Vuonna 2014 Porvoon jalostamolla tehtiin selvitys jätevesien leviämisestä ja niiden vaikutuksista veden laatuun jalostamon edustan merialueella. Tulokset osoittivat vaikutusten ulottuvan pääasiassa sataman vesialueelle. Selvityksessä käytettiin uutta menetelmää, jonka avulla kyettiin selvittämään jätevesien vaikutukset vesistössä aina pohjakerroksesta pintavesiin asti.

Rotterdamin jalostamolta mitattujen jätevesien päästörajat ylittyivät vuoden 2014 aikana kaksi kertaa, mutta niillä ei ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia.