Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Henkilöturvallisuus

Neste Oilin turvallisuusvision mukaan kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme jatkuvasti niin oman kuin urakoitsijoiden henkilöstön keskuudessa. Kehitystyömme keskittyy erityisesti turvallisen käyttäytymisen ja riski- ja turvallisuustietoisuuden parantamiseen.

Henkilöturvallisuudessa saavutettiin ennätyksiä

Saavutimme eri toiminnoissamme vuonna 2014 useita ennätyksellisen pitkiä tapaturmattomia jaksoja. Sekä Öljyn vähittäismyynnissä että Singaporen jalostamolla työskenneltiin ilman tapaturmia yli kaksi miljoonaa työtuntia. Lisäksi Porvoon jalostamolla rikottiin aiempi 360 päivää kestänyt ennätysjakso ilman tulityösyttymiä. Tulityösyttymien estämiseksi on tehty määrätietoista kehitystyötä, jonka puitteissa on muun muassa koulutettu palovartijoita, kehitetty suojausten vaatimuksia sekä auditoitu tulityökohteita.

Neste Oilissa henkilöturvallisuusraportointi kattaa yhtiön kokonaan tai yli 50 % omistamat jalostamot, terminaalit, toimistot sekä vähittäismyynnin maayhtiöt. Turvallisuustietojen raportointi koskee myös palveluntoimittajia, urakoitsijoita sekä liikennöitsijäkumppaneita.

 

Henkilöturvallisuussuoritus

2014

2013

2012

TRIF (kaikki työpaikkatapaturmat / miljoona työtuntia)

 2,7

 4,2

3,6

LWIF (poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat / miljoona työtuntia)

2,0

2,9

1,5

Neste Oilissa tehdään vuosittain useita kymmeniä tuhansia ennakoivia turvallisuustehtäviä, kuten havainnointikierroksia, HSSE-tarkastuskierroksia ja turvallisuuskeskusteluja. Haluamme panostaa ennakoivaan turvallisuuteen entistä enemmän, minkä vuoksi vuonna 2014 ennakoivien turvallisuustehtävien määrää nostettiin edellisvuoden 28 000 tehtävästä 30 000 tehtävään. Vuonna 2014 teimme 29 400 (30 064) ennakoivaa turvallisuustehtävää. Määrän lasku johtuu pääosin omasta laivavarustamotoiminnasta luopumisesta. Vuonna 2014 ennakoivilla toimenpiteillä tavoitettiin Neste Oilin tai urakoitsijan työntekijä 61 000 (64 500) kertaa.

Vuonna 2014 lisäsimme poikkeamien hallintajärjestelmäämme mahdollisuuden raportoida tapahtuneiden tapaturmien lisäksi myös riskitekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuden. Yhtiössämme otettiin käyttöön myös viime hetken riskien arviointia ohjaava uusi toimintatapa. Poikkeamien raportoinnin laajentamisella sekä riskien arvioinnin kehittämisellä pyrimme estämään tapaturmat entistä tehokkaammin.

Vuonna 2014 kehitimme ennakoivista turvallisuustoimenpiteistä saatavan tiedon hyödyntämistä analysoimalla kymmenien tuhansien havainnointikierrosten raportteja. Tehtyjen analyysien perusteella pystymme entistä paremmin kohdistamaan turvallisuuden toimenpiteitä ja painopisteitä oikeisiin asioihin. Lisäksi analysoimme Läheltä piti -raportteja. Analyysien hyödyntämisen kehittämistä jatketaan edelleen.

Henkilökohtaisen turvallisuuden parantamiseksi kaikilla jalostamoillamme on lisätty huomattavasti kaasunilmaisimien määrää ja käyttöä. Kaasuilmaisimien avulla on mahdollista havaita mahdollinen työskentelyilman haitallinen kaasupitoisuus tai hapenpuute aikaisemmassa vaiheessa ja välttyä altistumilta.

  

  2014 2013 2012
Työturvallisuuden havainnointikierrokset 25 100  26 300  27 643
Turvallisuuskeskustelut 3 700  3 600  2 925
HSSE-tarkastuskierrokset  833  766  1 480
Läheltä piti -tapahtumien raportointi 2 300  3 000  1 163

Turvallisuuden kehitysohjelmassa huomioidaan myös urakoitsijat

Neste Oilissa aloitettiin vuonna 2013 laaja turvallisuuden kehitysohjelma, jonka yhtenä painopistealueena on urakoitsijaturvallisuus. Urakoitsijaturvallisuuden kehittämisellä pyritään varmistamaan entistä paremmin urakoitsijoiden toiminnan turvallisuus, parantamaan yhteistyötä ja kehittämään valvontaa sekä urakoitsijavalinnan että työskentelyn osalta. Vuonna 2014 urakoitsijaturvallisuuden parantamiseksi kehitettiin raportointityökalu, jonka kautta kerättyä tietoa hyödynnetään Neste Oilin ja urakoitsijoiden kuukausittaisissa turvallisuuskeskusteluissa.

Työpaikkaselvityksillä varmistetaan turvalliset työskentelyolosuhteet

Neste Oilin toiminnoissa käsitellään vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja. Varmistamme työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden teknisillä turvatoimilla, asianmukaisella suojautumisella sekä helposti saatavilla olevilla käyttöturvallisuustiedotteilla.

Työskentelyolosuhteita seurataan säännöllisillä työpaikkaselvityksillä ja työhygieniamittauksilla. Vuonna 2014 työpaikkaselvityksiä tehtiin 10 (6) ja hygieniaselvityksiä 36 (34). Työpaikkaselvitysten osalta kehityskohteenamme on erityisesti selvitysten perusteella määriteltyjen korjaavien toimenpiteiden seuranta sekä selvitysten toteuttamistapa.

EU:n kemikaalien turvalliseen käyttöön tähtäävä asetus (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) asettaa kemiallisten aineiden valmistajille, maahantuojille ja käyttäjille velvoitteita aineiden rekisteröintiin, käyttöön ja luvanvaraisuuteen liittyen. Huomioimme säädöksen vaatimukset hankinta- ja myyntisopimuksissamme, T&K-toiminnassa sekä jalostamoiden riskienhallintakäytännöissä. Kaikki valmistamamme ja maahantuomamme aineet on rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti.

Turvallisuusosaamisen kehittäminen

Neste Oilissa turvallisuus on liitetty yhä kiinteämmäksi osaksi esimiesten koulutusta. Vuonna 2014 otimme käyttöön turvallisuusjohtamisen palautetyökalun, jolla keräämme palautetta esimiesten alaisilta ja työtovereilta heidän turvallisuusjohtamisestaan. Palauteraportin perusteella esimiehet voivat kehittää turvallisuusjohtajan ominaisuuksiaan. Palautetta käydään läpi myös pienryhmävalmennuksissa sekä kehityskeskusteluissa. Vuonna 2014 työkalu otettiin käyttöön Porvoon ja Naantalin jalostamoilla. Singaporessa ja Rotterdamissa työkalun käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015. Neste Oililla on meneillään myös jalostamoiden vuorotyöympäristön osaamisen varmistamiseen tähtäävä koulutushanke.

Uusista turvallisuussäännöistä laaja verkkokoulutus

Julkaisimme vuoden 2014 alussa uudet turvallisuuden pääsäännöt, joiden tarkoituksena on lisätä henkilöstön turvallisuustietoisuutta sekä edistää turvallista toimintaa arkipäivän tilanteissa. Uusista säännöistä tehtiin vuonna 2014 verkkokoulutus, jossa käsitellyt aiheet olivat korkealla työskentely, suljetut tilat, laitteiden erottaminen, työlupa ja liikennevaarat.

Koulutus oli pakollinen kaikille tuotantolaitoksilla, terminaaleissa tai Öljyn vähittäismyynnissä työskenteleville. Liikennevaaroja koskeva osuus oli pakollinen koko henkilöstölle. Turvallisuuden pääsäännöt -verkkokoulutus tulee pakolliseksi myös urakoitsijoille.

Kaikille pakollisen osuuden suoritti vuonna 2014 2 956 henkilöä ja koko koulutuksen 2 620 henkilöä. Koulutuksesta saatiin henkilöstöltä positiivista palautetta.