Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Kuljetusten turvallisuus

Kuljetusten turvallisuuden varmistaminen on tärkeä osa toimintaamme. Tiedostamme raaka-aine- ja tuotekuljetuksiimme liittyvät riskit, ja vähennämme riskejä huolehtimalla kuljetuskaluston kunnosta ja henkilöstön osaamisesta.

Kuljetukset vuonna 2014

Vuonna 2014 jalostamoilla käytetyistä fossiilisista raaka-aineista kuljetettiin 88 % meriteitse, 9 % rautateitse ja loput maanteitse. Uusiutuvista raaka-aineista kuljetettiin meriteitse 97 % ja loput maanteitse tai putkistoa pitkin.

Vuonna 2014 määrittelimme logistiikalle keskeiset ympäristönäkökulmat eli sen kuinka huomioimme ja seuraamme logistiikastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään.

Maantiekuljetukset

Käytämme maantiekuljetuksissamme sopimusliikennöitsijäkumppaneita, joita oli vuonna 2014 yhteensä 22 (23). Tuotteitamme ja raaka-aineitamme kuljetti vuonna 2014 yhteensä 180 (184) liikennöitsijäkumppaneiden ajoneuvoa ja 320 (320) kuljettajaa. Kumppanimme sitoutuvat noudattamaan turvaohjeitamme sekä -sääntöjämme ja sopimuksemme sisältävät erillisen turvallisuusasioihin keskittyvän liitteen.

Vuonna 2014 Neste Oilin kuljetuksia hoitaville säiliöautoille tapahtui Suomessa 0,02 (0,03) ja ulkomalla 0,02 (0,02) liikenneonnettomuutta sataatuhatta kilometriä kohden. Yhteensä liikenneonnettomuuksia tapahtui Suomessa 4 (8) ja ulkomailla 1 (1). Neste Oilin kuljetuksia ajettiin vuonna 2014 yhteensä 27 043 000 (28 680 000) kilometriä. Vuonna 2014 panostimme ennakoiviin turvallisuustoimenpiteisiin ja teimme yli 400 maantiekuljetuksiin liittyvää havainnointikierrosta.

Neste Oililla on oma tieliikenneasetuksen vaatimukset ylittävä ajoneuvostandardi, joka säätelee kuljetuksiamme hoitavilta ajoneuvoilta vaadittavia ominaisuuksia. Päivitimme standardin vuonna 2014. Päivityksessä siihen lisättiin muun muassa vaatimus peruutuskameroista.

Sopimusliikennöitsijöidemme kuljetuskalustolle tehdään vuosikatsastuksen lisäksi myös turvatarkastus (öljyalan yhteinen European Truck Safety Control). Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ajoneuvojen alustaan sekä säiliöautojen erikoisrakenteisiin. Aiemmin tarkastus koski ainoastaan Suomea ja Venäjää, mutta vuonna 2014 se laajeni kattamaan myös Baltian maat. Vuonna 2014 turvallisuustarkastuksen erityiskohteena olivat kaasun talteenottojärjestelmän tiivistykset. Lisäksi teimme työympäristön hygieniatestejä, joissa tarkasteltiin kuljettajan työskentelyilman päästöt. Testitulosten seurauksena jatkamme työympäristön materiaalien ja tiivisteiden tutkimista ajoneuvoissa.

Neste Oilin kuljetuksia Suomessa hoitavissa autoissa on ajotapaseurantalaite, jolla seurataan muun muassa ajonopeutta ja ajotapaa, kuten kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Kuljettajat saavat ajostaan ajotaparaportin, jonka avulla he voivat kehittää ajoaan turvallisempaan suuntaan.

Koulutamme kuljetuksiamme hoitavia kuljettajia vuosittain yhdessä liikennöitsijäkumppaneiden kanssa. Vuonna 2014 järjestimme kaikille kuljetuksiamme hoitaville kuljettajille ammattipätevyyskoulutuksen, jossa käsiteltiin laajasti polttoainekuljetuksiin liittyviä turvallisuusasioita, kuten työskentelyä terminaalissa ja lastin purkamista.

Liikennöitsijöiden lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä myös viranomaisten ja alan vaikuttajien, kuten poliisin, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kanssa maantiekuljetustoiminnan kehittämiseksi yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan.

Rautatiekuljetukset

Neste Oililla ei ole Suomessa omaa rautatiekalustoa, vaan rautatiekuljetuksiamme hoitaa VR. Meidän vastuullamme on huolehtia omistuksessamme olevien rautatiekiskojen turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Omistamme ja hallinnoimme yhteensä kahdeksaa rautatieterminaalia Suomessa, Viron Tallinnassa ja Latvian Riikassa.

Neste Oilille on myönnetty rautateitä Suomessa omistavilta tahoilta vaadittava Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä turvallisuuslupa.

Vuonna 2014 Suomen rautatietoiminnassamme ei tapahtunut vakavia poikkeamia tai läheltä piti -tilanteita. Raportoimme Trafille kaikki poikkeamat ja niiden käsittelyn. Vakavista poikkeamista teemme myös oman tutkinnan. Riikan terminaalialueella tapahtui yksi vakava poikkeama alueella läpikulkumatkalla olleelle junalle. Osallistuimme omalta osaltamme poikkeaman tutkintaan ja otamme tapahtuman opit käyttöön kaikilla terminaaleilla.

Vuonna 2013 Neste Oilissa käyttöönotettu rautateiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä laajeni vuonna 2014 kattamaan Neste Oilin omien varastojen lisäksi myös Huoltovarmuuskeskuksen omistamat ja Neste Oilin operoimat hoitovarastot.

Vuonna 2014 kehitimme rautatielogistiikan turvallisuutta tekemällä riskienarviointeja kaikilla rautatietoimintoja harjoittavilla Suomen toimipaikoilla. Arvioinneissa käytiin läpi yksilön toiminnasta johtuvia toimintavirheitä, jotka saattaisivat aiheuttaa prosessipoikkeaman, vuodon, tulipalon tai päästön. Seuraamme arviointien pohjalta määriteltyjen toimenpiteiden etenemistä vuosittain.

Vuonna 2014 otimme terminaaleissamme käyttöön aiemmin ainoastaan jalostamoilla käytetyt muutoksenhallinnan menetelmät. Menetelmien avulla pystymme entistä paremmin välttämään pienistä teknisistä muutoksista ja uusista toimintatavoista johtuvia onnettomuuksia.

Merikuljetukset

Neste Oil käyttää merikuljetuksissaan omassa hallinnassaan olevaa ja aikarahdattua laivastoa sekä ulkopuolisten toimijoiden ylläpitämää matkarahdattua kalustoa. Vuoden 2014 lopussa laivastomme koostui 23 kaupallisessa hallinnassamme olevasta tankkialuksesta, jonka lisäksi matkarahdatuilla aluksilla tehtiin satoja matkoja. Kaikki Itämerellä käyttämämme alukset ovat jäävahvistettuja.

Vuonna 2014 hallinnassamme olevien alusten merikuljetuksista ei aiheutunut merkittäviä päästöjä mereen eikä aluksilla tapahtunut tulipaloja tai karilleajoja.

Vuoden 2014 huhtikuussa luovuimme valtaosasta omaa aluskantaamme ja ulkoistimme hoitovarustamotoimintamme. Toiminnan uudelleenorganisoinnin jälkeen omistukseemme jäi kolme alusta, joista tulemme luopumaan myöhemmin.

Varustamotoiminnan ulkoistamisen johdosta vastaamme käytössämme olevien alusten kaupallisesta operoinnista, mutta niiden turvallisuudesta vastaavat niiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien mukaisesti alusten miehitys- ja hoitovarustamot.

Ulkopuolisten tankkereiden arvioinnista ja hyväksynnästä Neste Oilin käyttöön vastaa konsernin merikuljetusriskienhallintatoiminto (ship vetting). Varustamotoiminnan ulkoistamisen yhteydessä perustettu alusten omaisuudenhallinnointiyhtiö Navidom Oy seuraa käyttöömme vuokrattujen alusten turvallisuus- ja laatutasoa ohjaamalla yhteistoimintaa sekä auditoimalla aluksia ja niiden hoidosta vastaavia yhtiöitä. Auditoinneilla varmistetaan, että alukset täyttävät toimialan vaatimukset sekä lakisääteiset vaatimukset ylittävät Neste Oilin omat turvallisuusperiaatteet. Lisäksi turvallisuusjohtamisjärjestelmiä auditoidaan eri viranomaisten sekä asiakkaiden eli muiden öljy-yhtiöiden säännöllisillä tarkastuksilla.

Teemme aktiivista yhteistyötä eri viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden kanssa muun muassa osallistumalla meripelastus- ja öljyntorjuntaharjoituksiin.