Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Prosessiturvallisuus

 

Hyvällä prosessiturvallisuudella varmistamme jalostamoiden ja niihin liittyvien yksiköiden häiriöttömän toiminnan sekä estämme henkilöstön turvallisuuden vaarantumisen ja ympäristön pilaantumisen. Lähtökohtana on tunnistaa prosesseihin liittyvät riskit ennakkoon ja ehkäistä onnettomuuksien tapahtuminen.Tavoitteenamme on olla prosessiturvallisuuden osalta parhaiden eurooppalaisten öljynjalostajien joukossa.

Jatkuvaa auditointia

Prosessiturvallisuutta auditoidaan sekä yhtiömme sisäisillä tarkastuksilla että ulkopuolisilla viranomaistarkastuksilla. Myös vakuutusyhtiöt suorittavat jalostamoilla vakuutustarkastuksia, joissa tarkastellaan tehdasturvallisuutta erilaisista näkökulmista, esimerkiksi laitteiden kuntoa ja tarkoitukseen sopivuutta, laitteiden erottamiskäytäntöjä, paloturvallisuutta, operatiivisen henkilöstön pätevyyttä ja operatiivisia toimintatapoja.

Viranomaistyö jalostamopaikkakunnilla on tärkeä osa prosessiturvallisuutta. Pidämme jatkuvasti yhteyttä ja teemme valmiussuunnittelua esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa.

Hyvää kehitystä prosessiturvallisuudessa

Neste Oilissa prosessiturvallisuuden tasoa mitataan öljynjalostajien toimialajärjestö CONCAWE:n määrittelemillä PSER (Process Safety Event Rate) -luvuilla, jotka kuvaavat prosessipoikkeamia miljoonaa työtuntia kohden. Prosessiturvallisuuspoikkeamia tarkkaillaan kaikilla yhtiömme tuotantolaitoksilla ja terminaaleilla.

Vuonna 2014 prosessipoikkeamia oli yhteensä 20 (19) ja prosessiturvallisuuspoikkeamataajuus (PSER) oli 3,0 (3,0). Vuodelle 2014 asetettu PSER-tavoitteemme oli < 3,0. Vuotta 2015 koskeva tavoitteemme on < 2,7.

Prosessiturvallisuus osaksi johdon ja liiketoimintojen työtä

Vuonna 2014 kaikilla jalostamoillamme, terminaaleissa sekä satamissa otettiin käyttöön prosessiturvallisuuden johtamisjärjestelmä osana jalostamoiden johtoryhmätyötä. Kehitystyö jatkuu muun muassa prosessiturvallisuuden seurannan mittareiden kehittämisellä. Systemaattisen toimintatavan avulla turvallisuus on entistä kiinteämmin mukana johtamistyössä. 

Turvallisuutta tuotiin vuonna 2014 myös lähemmäs liiketoimintaa. Öljytuotteet-liiketoiminnan koko henkilöstölle järjestettiin muutostenhallintakoulutus, jonka tavoitteena oli parantaa liiketoiminnoissa työskentelevien henkilöiden kykyä tunnistaa muutoksia, joilla saattaa olla myöhemmin vaikutusta esimerkiksi tuotantoon.

Vuonna 2014 jatkoimme Porvoon ja Naantalin jalostamoillamme projektia, jossa tarkastellaan laitteistojen rakennemateriaalien ja prosessiolosuhteiden, kuten lämpötilan, yhteensopivuutta verrattuna nykyisiin materiaalisuosituksiin. Osana koulutustaan jalostamolla työskentelevät operaattorit tekevät jalostusyksiköiden paloriskikartoituksia ja paloturvallisuutta parantavia kohdekortteja, jotka sisältävät tiedot yksiköiden palotorjuntalaitteista.

Vuonna 2015 toteutettavan seisokin aikana toteutetaan lukuisia muutoksia, joiden avulla öljynjalostusprosessien rakennemateriaalit vastaavat nykyistä paremmin prosessiolosuhteita. Suomessa sijaitsevilla tuotantolaitoksilla jatkettiin laitteistojen kriittisyyden kartoittamista turvallisuuden ja liiketoiminnan näkökulmista. Neljä vuotta kestävä projekti kriittisyysluokituksen tekemiseksi on puolessa välissä. Tuotantolaitosten kaikki laitteet kattavan luokituksen on tarkoitus olla valmis vuonna 2016. Laitteiden kriittisyysluokitus ohjaa jalostamoidemme kunnossapitoa, huoltosuunnittelua sekä koulutuksia.

Lue lisää Porvoon suurseisokista ja sen turvallisuusvalmisteluista.