Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Lain­sää­dän­tö ja markkinavaatimukset

EU-lainsäädäntö asettaa tarkat säädökset uusiu­tu­vien pol­ttoai­nei­den tuo­tan­nolle. Tuotannon kannalta keskeinen uusiu­tu­van ener­gian di­rek­tii­vi (Renewable energy directive, RED) edel­lyt­tää uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den tuot­ta­jia to­dis­ta­maan, että:

  • Raa­ka-ai­ne on jäl­ji­tet­tä­vis­sä vil­jel­mäl­le tai sitä tuot­ta­val­le lai­tok­sel­le.
  • Tuot­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä vä­hen­tä­vä vai­ku­tus koko elin­kaa­ren ajalta on vä­hin­tään 35 % fos­sii­li­seen polt­toai­nee­seen ver­rat­tu­na. Vuo­des­ta 2017 vä­hen­tä­vän vai­ku­tuk­sen tulee olla vä­hin­tään 50 %.
  • Vas­tuul­li­suus­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät läpi koko toi­mi­tus­ket­jun.

Myös Yh­dys­val­tain bio­polt­toai­nei­ta koskeva lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää raa­ka-ai­nei­den jäl­jit­tä­mis­tä vil­jel­mil­le ja tuo­tan­to­lai­tok­sil­le. Täyt­tääk­seen ke­hit­ty­neil­le polt­toai­neil­le ase­te­tut ad­vanced bio­fuels -ka­te­go­rian kri­tee­rit tuot­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä vä­hen­tä­vän vai­ku­tuk­sen on oltava vä­hin­tään 50 %. Uusiu­tu­via polt­toai­nei­ta tuot­ta­vil­la lai­tok­sil­la tulee olla Yh­dys­val­tain ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­sen (EPA) hy­väk­syn­nät, jotta ne voivat toi­mit­taa tuotteitaan Yh­dys­val­tain mark­ki­noil­le. Kai­kil­la Neste Oilin uusiu­tu­via polt­toai­nei­ta tuot­ta­vil­la ja­los­ta­moil­la on EPA-hy­väk­syn­tä.

Lue lisää Neste Oilin uusiu­tu­vien raa­ka-ai­nei­den jäl­ji­tet­tä­vyy­des­tä.