Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ser­ti­fioi­dut raa­ka-ai­neet ja
tuo­tan­to­pai­kat

Eu­roo­pan unionin alu­eel­la uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den tuo­tan­to­ket­jua kos­ke­vien vas­tuul­li­suus­vaa­ti­mus­ten täyt­ty­mi­nen to­den­ne­taan Euroopan ko­mis­sion hy­väk­sy­mil­lä ser­ti­fioin­ti­jär­jes­tel­mil­lä. Näitä ovat esimerkiksi raa­ka-ai­ne­riip­pu­ma­ton ISCC EU (In­ter­na­tio­nal Sus­tai­na­bi­li­ty and Carbon Cer­ti­fica­tion) ja pal­mu­öl­jyä koskeva RS­PO-RED. Jär­jes­tel­mis­sä mää­ri­tel­lään vas­tuul­li­nen toi­min­ta ja sen kri­tee­rit sekä vaa­dit­ta­va toi­mi­tus­ket­jua koskeva aineisto. Yhteensä Neste Oililla on käytössään kuusi erilaista sertifiointijärjestelmää. Yh­dys­val­lois­sa uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den vas­tuul­li­suut­ta kos­ke­vat kri­tee­rit mää­rit­te­lee Yh­dys­val­tain ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­nen (En­vi­ron­men­tal Pro­tec­tion Agency, EPA). 

Neste Oilin käyttämät sertifiointijärjestelmät

  ISCC DE ISCC EU ISCC PLUS RSPO RED RSPO SCCS HVO SCHEME
Neste Oil Oyj x x        
Neste Renewable Fuels Oy (Porvoo) x x x x x  
Neste Renewable Fuels Oy (Rotterdam) x x x x x x
Neste Oil (Suisse) S.A. x x        
Neste Oil Singapore Pte Ltd x x x x x  

Ainoastaan sertifioitua raakapalmuöljyä

Kaikki Neste Oilin tuo­tan­nos­sa käy­tet­ty raa­ka­pal­mu­öl­jy on ser­ti­fioi­tua. Käyttämämme raakapal­mu­öl­jy ser­ti­fioi­daan ISCC-, tai RS­PO-RED -jär­jes­tel­mien mu­kai­ses­ti. Toisin kuin esi­mer­kik­si monet ruo­ka­teol­li­suu­den toi­mi­jat, me emme osta eril­li­siä ser­ti­fi­kaat­te­ja maa­il­man­mark­ki­noil­ta, vaan hankimme ser­ti­fioi­tua pal­mu­öl­jyä suoraan tuot­ta­jayhtiöiltä. Kaikki Neste Oilille raakapalmuöljyä toimittavat puristamot ovat joko ISCC- tai RSPO-sertifioituja.

Kaikki tuotteissamme käytetty eläinrasva on sertifioitu Euroopan markkinoilla, mikä takaa raaka-aineen vapaan liikkuvuuden EU-maissa. Yhdysvaltoihin toimitettavat tuotteet ovat EPA:n kriteerien mukaisia.

Neste Oil ostaa ja myy Euroopan komission hyväksymän sertifiointijärjestelmän mukaista etanolia ja eettereitä. Niitä sekoitetaan muun muassa Suomen markkinoilla myytäviin bensiineihin. Etanolin sekä eettereiden osto- ja myyntitoimistomme sijaitsee Genevessä Sveitsissä.

Neste Oilin vastuullisuuden todentamisjärjestelmä otettiin käyttöön

Neste Oil on kehittänyt oman vas­tuul­li­suu­den to­den­ta­mis­jär­jes­tel­män (HVO Verification Scheme) tukemaan uusiutuvien raaka-aineiden vastuullisen tuotannon varmentamisprosessia. Vuoden 2014 alussa Euroopan ko­mis­sio hy­väk­syi järjestelmämme yhdeksi EU:n vi­ral­li­sis­ta vas­tuul­li­suu­den to­den­ta­mis­jär­jes­tel­mis­tä. Järjestelmä täyttää EU-lain­sää­dän­nön bio­polt­toai­nei­lle asettamat tiuk­at vaa­ti­muk­set ja mahdollistaa yhä useampien jätteiden ja tähteiden hyötykäyttöä jalostuksessa. Kuten muidenkin Neste Oilin käyttämien sertifiointijärjestelmien osalta, ulkopuolinen riippumaton taho suorittaa HVO Verification Scheme -järjestelmän todentamisen. Vuonna 2014 myönnettiin ensimmäiset järjestelmän mukaiset sertifikaatit.

Kaikki uusiutuvan dieselin tuotantolaitokset sertifioituja ja EPA-hyväksyttyjä

Kaikilla Neste Oilin uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä valmistavilla jalostamoilla on sekä Euroopan komission hyväksymä sertifiointi että Yhdysvaltojen EPA-hyväksyntä. Sertifikaatit ja EPA-hyväksyntä ovat osoitus siitä, että uusiutuvan polttoaineen tuotanto ja raaka-aineiden hankinta ovat EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen vaatimusten mukaisia. Lisäksi niillä todennetaan, että Neste Oilin valmistama uusiutuva NEXBTL-diesel soveltuu biovelvoitteen täyttämiseen EU:n jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa. Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamomme sai HVO Verification Scheme -sertifikaatin vuonna 2014.

Kestävyysjärjestelmälle Suomen Energiaviraston hyväksyntä

Euroopan unionin RES (Renewable Energy Sources) -direktiivi edellyttää biopolttoainealan toimijoilta kestävyystodistuksen, jolla todennetaan biopolttoaine-erien vastuullinen tuotanto. Kestävyystodistuksen saamiseksi Suomessa toimivat biopolttoaineita tuottavat yhtiöt tarvitsevat Energiavirastolta hyväksynnän kestävyysjärjestelmälleen. Energiavirasto myönsi hyväksynnän Neste Oilin kestävyysjärjestelmälle vuonna 2014. Järjestelmän todennus tehdään vuosittain.