Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu Neste Oilin kestävän kehityksen periaatteisiin biopolttoaineille, kestävän kehityksen politiikkaan ja yhtiön eettisiin sääntöihin (Code of Conduct). Henkilöstöllämme on mahdollisuus tutustua eettisiin sääntöihin muun muassa interaktiivisen pelin kautta.

Olemme sitoutuneet noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusjulistuksen sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ihmisoikeusperiaatteita. Edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista myös kaikilta kumppaneiltamme.

Neste Oilissa ei hyväksytä häirintää, syrjintää, lapsityövoimaa, pakkotyötä tai hyväksikäyttöä missään muodossa. Omassa toiminnassamme keskeisin ihmisoikeusnäkökulma on tasa-arvon edistäminen.

Liittyminen Global Compactiin vahvistaa sitoutumistamme ihmisoikeusasioihin

Ihmisoikeudet ja työelämänoikeudet ovat yksi keskeinen Neste Oilin vastuullisuustyön kehitysalue. Vuonna 2014 vahvistimme sitoutumistamme näiden oikeuksien toteutumiseen toimitusketjussamme liittymällä mukaan YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen. Global Compactin kymmenestä periaatteesta kuusi koskee ihmisoikeuksia sekä työelämän oikeuksia. Vuoden 2015 alussa määrittelemme, kuinka periaatteiden toteutumista seurataan toiminnassamme.

Finnwatchin tarkastelu nosti esiin työelämän oikeuksien toteutumista koskevia epäkohtia

Finnwatch julkaisi syyskuussa 2014 suomalaisten yhtiöiden palmuöljynhankintaa koskevan raportin, jossa käsiteltiin myös Neste Oilin hankintaketjua. Raportissa nostettiin esiin työelämän oikeuksien toteutumista koskevia puutteita malesialaisen palmuöljytoimittajamme IOI Groupin tiloilla.

Saatuamme tiedot havainnoista ryhdyimme välittömästi toimenpiteisiin epäkohtien selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Olemme keskustelleet havainnoista ja IOI:n korjaavista toimenpiteistä yhtiön edustajien kanssa useaan otteeseen. RSPO- ja ISCC-sertifiointijärjestelmät ovat myös tarkastaneet kaikki raportissa mainitut tilat uudelleen. ISCC:n tarkastuksissa tiloilta ei löydetty varsinaisia rikkomuksia, mutta IOI:n toimintatapojen todettiin joiltakin osin juuri ja juuri vastaavan sertifiointivaatimuksia. RSPO:n tarkastusprosessi on edelleen kesken.

Tarkastuksissa esille tulleiden asioiden perusteella myös sertifiointijärjestöjen toimintaa kehitetään. ISCC perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on parantaa sosiaalisten kysymysten auditointimenettelyjä. Neste Oil tulee osallistumaan työryhmän toimintaan. Pystyäksemme vaikuttamaan sertifiointien kehitystyöhön olemme mukana myös RSPO:n ihmisoikeustyöryhmässä.

Syventääksemme ymmärrystämme palmuöljytoimialan sosiaalisista näkökohdista ja niihin liittyvien sidosryhmien toiminnasta aloitimme vuoden 2015 alkupuolella yhteistyön kansainvälisen sosiaalisiin oikeuksiin keskittyvän järjestön kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa sosiaalisten oikeuksien huomioimista toimitusketjussamme.

Lue Finnwatchin Sonja Vartialan ajatuksista yhteistyöstä kanssamme.

Tehostetumpaa työelämänoikeuksien toteutumisen valvontaa omassa toimintaketjussa

Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet sisältyvät raaka-ainetoimittajavalintaan kuuluviin ennakkoselvityskäytäntöihimme (ns. due diligence) sekä sertifiointikriteereihin. Tehostaaksemme valvontaa omassa toimitusketjussamme, olemme aloittaneet kehitystyön käytäntöjemme tiukentamiseksi sosiaalisten aiheiden, kuten ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumisen osalta. Tavoitteenamme on saada kehitystyö päätökseen vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lue lisää raaka-ainetoimittajillemme asetettavista vastuullisuusvaatimuksista.