Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Verokontribuutio (Verojalanjälki) 

Osana avointa tiedotuskäytäntöään Neste Oil on julkaissut usean vuoden ajan vapaaehtoisesti enemmän tietoja veroistaan kuin lakisääteiset vaatimukset ovat edellyttäneet. Tämänkertainen verokontribuutiomme (verojalanjälki) on koottu ottaen huomioon olennaiset luottamuksellisuuden, liiketaloudellisten perusteiden ja kustannustehokkuuden näkökulmat.

Olemme sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja OECD:n Siirtohinnoitteluohjeita. Noudatamme paikallista soveltuvaa lainsäädäntöä verojen ja maksujen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa.

Uskomme oikeudenmukaiseen ja johdonmukaiseen verojärjestelmään. Osallistuessamme verolakien ja verotuskäytännön kehitystyöhön, kiinnitämme erityisesti huomiota oikeudenmukaisuuteen, selkeyteen, toteuttamiskelpoisuuteen ja yleiseen kohtuullisuuteen.

Liiketoiminnallisista syistä Neste Oililla on toimivia yhtiöitä muutamissa alhaisen verotuksen maissa. Yhtiön Guernseyssa toimiva vakuutusyhtiö maksaa yhteisöveron Suomeen ja Bermudan osakkuusyhtiöiden laivanvarustustoiminnan tuloa verotetaan Suomen verolainsäädännön mukaisesti vasta, kun varoja kotiutetaan Suomeen.

Verostrategia

Verostrategiamme on tukea liiketoimintaratkaisujamme tarjoamalla verotehokkaita ratkaisuja ja varmistamalla niiden oikea toteuttaminen verotuksen näkökulmasta. Verosuunnittelumme lähtökohtana ovat liiketoiminnan muutostilanteet ja liiketoimintastrategiamme.

Veroasioiden hoito

Toimitusjohtajamme on viimekädessä vastuussa Neste Oilin veroasioiden hoitoa koskevasta päätöksenteosta. Merkittävät verosuunnittelutoimenpiteet ja päätökset toteutetaan vasta hallituksen hyväksynnän jälkeen.

Operatiivinen vero-organisaatiomme jakautuu pääkonttorin vero-organisaatioon ja Suomen ulkopuolella toimiviin paikallisiin talousorganisaatioihin.

Laadukas veroilmoittaminen ja -raportointi ovat veroasioidemme hoidon kulmakivi. Täytämme veroilmoitukset huolellisesti paikallisia soveltuvia lakeja sekä määräyksiä noudattaen ja toimitamme ne määräajassa ilman aiheetonta viivettä. Kaikki viestintä ja yhteydenpito veroviranomaisten kanssa on rehellistä, kunnioittavaa ja ammattimaista.

 

Verot 2013–2014 2014 2014 2014   2013 2013 2013
  Suomi Muut maat Konserni yhteensä   Suomi Muut maat Konserni yhteensä
Maksettavat verot, MEUR              
Yhteisövero 3 18 21   76 18 94
Kiinteistövero 1 6 7   1 6 7
Työnantajamaksut 41 7 48   43 7 50
Ympäristöverot 22 0 22   23 1 24
Tulli 2 12 14   2 1 3
Maksettavat verot yhteensä, MEUR 69 43 112   145 33 178
               
Kerätyt verot, MEUR              
Arvonlisäverot, nettotilitetyt 1 034 186 1 220   997  214  1 211 
Valmisteverot 1693 249 1942   1 480  204  1 684 
Ennakonpidätykset, lähdeverot 77 10 87   69  77 
Työntekijän sosiaaliturvamaksut 14 3 17   15  18 
Kerätyt verot yhteensä, MEUR 2 818 448 3 266   2 561 429  2 990
Maksettavat ja kerätyt verot yhteensä, MEUR 2 887 491 3 378   2 706 462  3 168
Liikevaihto 9 312 5 699 15 011   10 525 6 713 17 238
Tulos ennen veroja -112 190 78   296 265 561
Henkilöstö (keskimäärin) 3 477 1 512 4 989   3 645 1 452  5 097

Taulukossa on esitetty sellaiset olennaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka olemme paikallisen lain mukaan velvollisia maksamaan tai perimään. Maksut Suomeen ja muihin maihin on esitetty verolajeittain. Olennaisuuden näkökulmasta taulukossa on esitetty verotuksen globaalit avainlukumme, jotka osoittavat Suomen merkittävän painoarvon ja välillisten verojen suuren määrän. Muita maita koskevat tiedot on esitetty yhdistettyinä kilpailusyistä liiketoimintatietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Julkisen tuen kansainvälinen määritelmä on epäselvä ja siksi emme ole sisällyttäneet julkisia tukia raporttiimme. Olemme saaneet 89 miljoonan euron suuruisen Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotuksen, joka saadaan vuoden 2015 aikana Yhdysvalloissa.

Sellaisia veroja ja maksuja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista meillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisällytetty yhteenvedon tietoihin. Mikäli ulkomainen konserniyhtiömme on maksanut veroa Suomeen, tällainen vero on ilmoitettu Suomen luvuissa eikä ulkomaiden vastaavissa luvuissa. Tämä verojalanjälkiraportti on osa Neste Oilin verkkovuosikertomukseen sisältyvää vastuullisuusraporttia. Ulkopuolinen taho on varmentanut sen rajoitetuilta osin osana vastuullisuusraportin määrällisten tietojen varmentamista.

Verokäsitteiden määritelmät

Arvonlisäverot, nettotilitetyt – Valtioille nettomääräisesti tilitetty arvonlisävero eli suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron erotus tilikauden verokausilta. Arvonlisäveroihin luetaan vastaavat myyntiverot.

Ennakonpidätykset, lähdeverot – Vero, joka on kerätty palkoista, osingoista, rojalteista ja koroista varsinaisen verovelvollisen, kuten luonnollisen henkilön tai yhtiön, puolesta.

Kerätyt verot – Neste Oilin lakimääräisesti perimät, verovelvollisen puolesta valtioille tai muulle julkishallinnolle tilittämät verot, kuten henkilöstön palkoista peritty ennakonpidätys.

Kiinteistövero – Kaikki verot ja maksut, joiden maksuvelvollisuus aiheutuu kiinteistöjen tai muun vastaavanlaisen omaisuuden omistamisesta, hallinnasta ja/tai käytöstä.

Maksettavat verot – Sellaiset verot ja maksut, jotka Neste Oilin on lain mukaan maksettava valtioille tai muulle julkishallinnolle.

Tulli – Tavaran tuonnista ja viennistä maksettavat lakisääteiset tullimaksut, jotka on maksettu EU:lle tai muun tullialueen valtioille tilikauden aikana.

Valmisteverot – Tilikauden verokausilta valtiolle tilitettävät verot, jotka on kerättävä, kun tiettyjä tuotteita luovutetaan kulutukseen tai otetaan käyttöön. Valmisteveroihin luetaan myös huoltovarmuusmaksut.

Verot – Olennaiset ja pakolliset valtion tai muun julkishallinnon kantamat verot, maksut ja muut velvoitteet. Lisäksi lakisääteiset eläkemaksut on sisällytetty työnantajamaksuihin ja työntekijän sosiaaliturvamaksuihin huolimatta siitä, onko maksu suoritettu valtiolle tai muulle julkishallinnolle.

Yhteisövero – Kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tänä kalenterivuonna kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).

Ympäristöverot – Verot ja maksut, jotka määrätään ympäristövaikutusten takia.