Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Raportointiperiaatteet

Neste Oil on si­tou­tu­nut AA1000APS (2008) -stan­dar­din mu­kai­siin pe­ri­aat­tei­siin, joita ovat si­dos­ryh­mien osal­lis­ta­mi­nen (inclusi­vi­ty), olen­nai­suus (ma­te­ria­li­ty) sekä si­dos­ryh­mien odo­tuk­siin vas­taa­mi­nen (res­pon­si­ve­ness). Vas­tuul­li­suus­ra­port­ti laa­dit­tiin kuudetta kertaa GRI:n (Global Re­por­ting Ini­tia­ti­ve) G3-oh­jeis­toa (versio 3.0) nou­dat­taen.

Neste Oil jul­kai­si vuoden 2013 vuo­si­ker­to­muk­sen ja sen si­säl­tä­män vas­tuul­li­suus­ra­por­tin 6.3.2014 verk­ko­vuo­si­ker­to­muk­se­na.

Ra­por­toin­ti­pe­ri­aat­teet ja -ohjeet

Ta­lou­del­li­ses­sa ra­por­toin­nis­sa nou­da­te­taan kan­sain­vä­lis­tä IFRS-ti­lin­pää­tös­käy­tän­töä ja hal­lin­noin­tiin liit­ty­väs­sä ra­por­toin­nis­sa lis­tayh­tiöi­tä kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä ja Suomen lis­tayh­tiöi­den hal­lin­noin­ti­koo­dia. Ym­pä­ris­tö­kus­tan­nus­ten ja -vas­tui­den esit­tä­mi­nen pe­rus­tuu Suomen kir­jan­pi­to­la­kiin. Ra­por­toi­dut ta­lou­del­li­set tun­nus­lu­vut pe­rus­tu­vat ti­lin­tar­kas­tet­tuun tietoon. Hen­ki­lös­tö­lu­ku­jen las­ken­nas­sa nou­da­te­taan Kir­jan­pi­to­lau­ta­kun­nan yleis­oh­jet­ta toi­min­ta­ker­to­muk­sen laa­ti­mi­ses­ta. Tur­val­li­suut­ta kos­ke­vas­sa ta­pa­tur­ma­taa­juuk­sien las­ken­nas­sa nou­da­te­taan CONCAWE:n las­ken­ta­pe­ri­aat­tei­ta.

Muu­tok­set ai­em­pi­na vuosina ra­por­toi­duis­sa tie­dois­sa tai las­ken­ta­pe­ri­aat­teis­sa ker­ro­taan ky­sees­sä olevien tun­nus­lu­ku­jen yh­tey­des­sä. Ra­por­toi­tu­jen in­di­kaat­to­rei­den mää­ri­tel­mät, las­ken­ta­pe­ri­aat­teet ja kaavat on esi­tel­ty erik­seen tun­nus­lu­ku­jen las­ken­ta­pe­ri­aat­teet-osiossa.

Ra­por­tin kat­ta­vuus

Vas­tuul­li­suus­ra­por­tin ra­por­toin­ti­jak­so on vuo­si­ker­to­muk­sen tavoin ti­li­kausi 1.1.–31.12.2014.

Tur­val­li­suus- ja ym­pä­ris­tö­ra­por­toin­ti vuo­del­ta 2014 kattaa yhtiön omis­ta­mat ja­los­ta­mot Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la, joista yhtiön omis­tuso­suus on yli 50 pro­sent­tia. Näiden lisäksi tur­val­li­suus- ja ym­pä­ris­tö­ra­por­toin­ti kattaa yhtiön ter­mi­naa­lit, toi­mis­tot ja vä­hit­täis­myyn­nin maayh­tiöt. Raportoinnista poistui vuoden 2014 aikana varustamotoiminnan uudelleenjärjestelyn ja ulkoistamisen myötä varustamotoiminta sekä yrityskaupan myötä tytäryhtiö Neste LPG. Yhtiö ei ra­por­toi ym­pä­ris­tö­tie­to­ja sel­lai­sis­ta toi­mi­pai­kois­ta, joissa yh­tiöl­lä on käy­tös­sään vain osa toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen ti­lois­ta. Täl­lai­sia ovat yhtiön toi­mis­tot Hous­to­nis­sa, To­ron­tos­sa ja Oulussa.

Tur­val­li­suus­tie­to­jen ra­por­toin­ti kattaa myös pal­ve­lun­toi­mit­ta­jat, ura­koit­si­jat sekä yhtiön tuot­tei­ta ja raa­ka-ai­nei­ta kul­jet­ta­van laiva- ja maan­tie­lii­ken­teen. Muilta osin ra­por­toin­ti kattaa koko Neste Oil Oyj:n toi­min­nan sekä niiden yh­tiöi­den toi­min­nan, joista yhtiön omis­tuso­suus on yli 50 pro­sent­tia. Ra­por­toin­nin laa­juu­des­sa ei ole ta­pah­tu­nut muu­tok­sia edel­lis­vuo­des­ta.

Kon­ser­ni­ta­son vas­tuul­li­suus­ra­por­tin lisäksi Porvoon ja Naan­ta­lin tuo­tan­to­lai­tok­set jul­kai­se­vat sään­nöl­li­ses­ti ja­los­ta­mo­jen naa­pu­reil­le tar­koi­tet­tu­ja uu­tis­kir­jei­tä, joissa kä­si­tel­lään toi­min­nan pai­kal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Ne löy­ty­vät myös yhtiön in­ter­net­si­vuil­ta.

Ra­por­toin­ti­jär­jes­tel­mät

Neste Oil kerää ym­pä­ris­tö- ja tur­val­li­suus­tie­to­ja HSEQ-ra­por­toin­ti­työ­ka­lul­la, joka tukee Neste Oilin kuu­kausi­ra­por­toin­tia ja GRI:n G3-oh­jeis­ton mu­kais­ta vuo­si­ta­son ra­por­toin­tia. Hen­ki­lös­töön liit­ty­vät tun­nus­lu­vut saadaan hen­ki­lös­tö­tie­to­jär­jes­tel­mis­tä. Yh­tiöl­lä on edel­leen käy­tös­sään myös muita ra­por­toin­ti­vä­li­nei­tä, joilla ke­rä­tään vas­tuul­li­suus­ra­por­toin­tiin tar­vit­ta­via tietoja.

Ra­por­tin var­men­nus

Suo­men­kie­li­sen raportin numeeriset vas­tuul­li­suus­tie­dot on var­men­ta­nut riip­pu­ma­ton kolmas os­a­puo­li, Pricewa­ter­houseCoo­pers Oy, ja englan­nin­kie­li­sen raportin numeerisille vas­tuul­li­suus­tie­doil­le on tehty vas­taa­vuus­tar­kis­tus. Pricewa­ter­houseCoo­pers on myös tar­kis­ta­nut, että yhtiön ra­por­toin­ti täyttää GRI:n so­vel­ta­mis­ta­son B+ vaa­ti­muk­set.

Lue var­men­nus­ra­port­ti.