Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
GRI-sisältöindeksi
PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa B+.
GRI-ohjeiston sisältö                                 Sisältyy  Linkit                                                
1. Strategia ja analyysi
1.1Toimitusjohtajan katsausKylläToimitusjohtajan katsaus
1.2Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetKylläRiskit ja mahdollisuudet
2. Organisaation kuvaus
2.1Organisaation nimiKylläNeste Oil 2014
2.2Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkitKylläLiiketoiminta-alueet lyhyesti
2.3Operatiivinen rakenneKylläLiiketoiminta-alueet lyhyesti
Tilinpäätös 2014, Konserniyritykset 31.12.2014
2.4Organisaation pääkonttorin sijaintiKylläYhteystiedot
2.5Toimintojen maantieteellinen sijaintiKylläTilinpäätös 2014, Segmentti-informaatio
2.6Organisaation omistus ja juridinen muotoKylläTilinpäätös 2014, Yrityksen perustiedot
2.7Markkinoiden kuvausKylläLiiketoiminta-alueet lyhyesti
2.8Organisaation toiminnan laajuusKylläAvainluvut
2.9Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudellaKylläRaportointiperiaatteet
2.10Raportointikaudella saadut palkinnotKylläVastuullisuusarvioinnit
3. Raportointiperiaatteet
Raportin kuvaus
3.1RaportointiajanjaksoKylläRaportointiperiaatteet
3.2Edellisen raportin ilmestymisajankohtaKylläRaportointiperiaatteet
3.3RaportointitiheysKylläRaportointiperiaatteet
3.4YhteystiedotKylläYhteystiedot
Raportin laajuus ja rajaukset
3.5Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät)KylläOlennaisuusarvio
3.6Raportin laskentarajat ja kattavuusKylläRaportointiperiaatteet
3.7Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessaKylläRaportointiperiaatteet
3.8Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuusKylläRaportointiperiaatteet
3.9Mittaus- ja laskentaperiaatteetKylläRaportointiperiaatteet
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
3.10Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaKylläTunnuslukujen laskentaperiaatteet
3.11Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissäKylläTunnuslukujen laskentaperiaatteet
GRI-sisältövertailu
3.12GRI-sisältövertailuKylläGRI-taulukko
Varmennus
3.13Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseenKylläRiippumaton varmennusraportti
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
Hallinto
4.1Organisaation hallintorakenneKylläSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
4.2Hallituksen puheenjohtajan asemaKylläSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Hallitus
4.3Hallituksen jäsenten riippumattomuusKylläSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Hallitus
4.4Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaanKylläSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
4.5Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseenKylläPalkitsemis- ja palkkioraportti
4.6Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssäKylläSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Hallitus
4.7Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueillaKylläHallituksen jäsenet
4.8Missio, arvot ja eettiset periaatteetKylläVastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Kestävän kehityksen politiikka
4.9Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallintaKylläVastuullisuuden johtaminen
Riskienhallinta
4.10Hallituksen oman toiminnan arviointiKylläSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Hallitus
Ulkopuoliset sitoumukset
4.11Varovaisuusperiaatteen soveltaminenKylläRiskienhallinta
4.12Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiinKylläJärjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet
Kestävän kehityksen politiikka
4.13Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissaKylläJärjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet
Sidosryhmävuorovaikutus
4.14Organisaation sidosryhmätKylläSidosryhmät
4.15Sidosryhmien tunnistaminen ja valintaKylläSidosryhmävuorovaikutus vuonna 2014
4.16Sidosryhmävuorovaikutuksen muodotKylläSidosryhmät
4.17Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmauksetKylläSidosryhmät
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseenKylläTaloudelliset tavoitteet
Yhteiskunta
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Taloudelliset tulokset
EC1*Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien keskenKylläTaloudellinen vaikutus
EC2*Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetOsittainIlmasto
Riskit ja mahdollisuudet
EC3*Eläkesitoumusten kattavuusKylläPalkitseminen
Tilinpäätös 2014, Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet
Toimintakertomus, Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
EC4*Valtiolta saatu taloudellinen tukiKylläVerokontribuutio 2014
Tilinpäätös 2014, liiketoiminnan muut tuotot
Markkinat
EC5Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaanOsittainPalkitseminen
EC6*Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuusEi
EC7*Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuusOsittainTasa-arvo ja monimuotoisuus
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8*Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnatEi
EC9Välilliset taloudelliset vaikutuksetKylläTaloudellinen vaikutus
Ympäristövastuun tunnusluvut
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseenKylläIlmasto ja resurssitehokkuus
Vastuullisuuden johtaminen ja strategia
Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Materiaalit
EN1*Materiaalien käyttöOsittainMateriaalitehokkuus
E2*Kierrätysmateriaalien käyttöEi
Energia
EN3*Välitön energiankulutusOsittainEnergiatehokkuus
EN4*Välillinen energiankulutusOsittainEnergiatehokkuus
EN5Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästötKylläEnergiatehokkuus
EN6Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksiOsittainEnergiatehokkuus
EN7Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessaEi
Vesi
EN8*VedenottoOsittainVesi
EN9Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästiOsittainVesi
EN10Veden kierrätys ja uudelleenkäyttöOsittainVesi
Luonnon monimuotoisuus
EN11*Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueetKylläMaaperä ja biodiversiteetti
EN12*Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueillaOsittainMaaperä ja biodiversiteetti
EN13Suojellut tai kunnostetut elinympäristötOsittainMaaperä ja biodiversiteetti
EN14Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmatOsittainMaaperä ja biodiversiteetti
EN15Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissäEi
Päästöt ja jätteet
EN16*Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästötKylläIlma
EN17*Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästötKylläIlma
EN18Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksiKylläIlma
EN19*Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästötKylläOtsonikatoa aiheuttavat aineet on poistettu kokonaan tuotanto- ja sammutusjärjestelmistä 1990-luvulla.
EN20*Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittainKylläIlma
EN21*Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittainKylläVesi
EN22*Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaanKylläJätteet
EN23*Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruusKylläEi vuotoja raportointikaudella
EN24Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuusEi
EN25Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutusOsittainVesi
Tuotteet ja palvelut
EN26*Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksiKylläIlmasto
Puhtaammat ja turvalliset tuotteet
EN27*Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäinEi
Määräystenmukaisuus
EN28*Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiotKylläYmpäristö- ja päästöluvat
Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Kuljetukset
EN29Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutuksetKylläTuotteiden hiilijalanjälki
Ilma
Yleiset
EN30Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnitEi
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Työntekijät ja työolosuhteet
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseenKylläHenkilöstö
Vastuullisuuden johtaminen
Työvoima
LA1*Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittainKylläNesteoililaiset 2014
LA2*Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittainOsittainNesteoililaiset 2014
LA3Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöilleEi
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet
LA4*Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimastaKylläTasa-arvo ja monimuotoisuus
LA5*Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaikaKylläNeste Oil noudattaa paikallista lainsäädäntöä.
Työterveys- ja turvallisuus
LA6Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimastaEi
LA7*Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmatOsittainHenkilöturvallisuus
LA8*Työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksistaOsittainTyöhyvinvointi
LA9Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssaEi
Koulutus
LA10*Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohdenEi
LA11Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmatKylläHenkilöstön kehittäminen
LA12Kehityskeskustelut ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstöKylläHenkilöstön kehittäminen
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13*Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuusKylläTasa-arvo ja monimuotoisuus
LA14*Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäinOsittainTasa-arvo ja monimuotoisuus
Ihmisoikeudet
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseenKylläIhmisoikeudet
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1*Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnitEi
HR2*Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteetKylläRaaka-ainetoimittajat
HR3Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistäEi
Syrjinnän kielto
HR4*Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteetKylläTasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
HR5*Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattunaKylläTasa-arvo ja monimuotoisuus
Lapsityövoima
HR6*Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteetKylläIhmisoikeudet
Pakko- ja rangaistustyövoima
HR7*Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteetKylläIhmisoikeudet
Turvallisuuskäytännöt
HR8Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määräEi
Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteetEi
Yhteiskunta
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseenKylläYhteiskunta
Paikallisyhteisöt
SO1*Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmatEi
Korruptio
SO2*Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määräEi
SO3*Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistäOsittainNeste Oilin eettiset säännöt
SO4*Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteetEi
Poliittinen vaikuttaminen
SO5*Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseenKylläCase jätehierarkia
Kannanotot ilmasto- ja energia-asioissa
SO6Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoituksetKylläTuki yhteisöille
SO7Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimetKylläEi oikeustoimia raportointikaudella.
Määräystenmukaisuus
SO8*Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiotKylläEi sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Tuotevastuu
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseenKylläPuhtaammat ratkaisut
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuuspolitiikat- ja periaatteet
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
PR1*Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointiOsittainPuhtaammat ja turvalliset tuotteet
PR2Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetKylläEi sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Tuotteisiin liittyvät merkinnät
PR3*Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevatOsittainPuhtaammat ja turvalliset tuotteet
PR4Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksetKylläEi rikkomuksia raportointikaudella.
PR5Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksetOsittainSidosryhmät
Markkinointiviestintä
PR6*Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminenEi
PR7Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksetKylläEi rikkomuksia raportointikaudella.
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
PR8Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valituksetEi
Määräystenmukaisuus
PR9*Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiotKylläEi rikkomuksia raportointikaudella.
* GRI-ohjeiston avaintunnusluku