Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Olennaisuusarvio 

Neste Oilin olennaisuusarviossa kuvataan yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeiset sekä yhtiön sidosryhmille tärkeät vastuullisuusteemat.  

Olennaisuusarvio päivitettiin

Päivitimme vastuullisuuden olennaisuusmatriisin syksyn 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. Päivitys toteutettiin seuraavasti:

 1. Neste Oilin vastuullisuusasiantuntijat arvioivat yhtiölle ja sidosryhmille tärkeät teemat liiketoimintatiedon sekä sidosryhmätutkimusten tulosten perusteella.
 2. Eri teemojen tärkeys arvotettiin sisäisessä työpajassa, johon osallistui vastuullisuusasiantuntijoiden lisäksi myös muiden osa-alueiden asiantuntijoita.
 3. Johtoryhmä antoi palautetta, jonka mukaan olennaisuusmatriisia muokattiin.
 4. Sidosryhmien edustajille järjestettiin tilaisuus, jossa heillä oli mahdollisuus antaa palautetta päivitetystä olennaisuusmatriisista.
 5. Olennaisuusmatriisi toimitettiin hallituksen ja johtoryhmän tarkasteluun.

Taloudellisen vastuun, ihmisoikeuksien ja materiaalitehokkuuden merkitys kasvanut

Taloudellinen vastuu ja materiaalitehokkuuteen liittyvät teemat saavat uudessa olennaisuusarviossa selkeästi suuremman painoarvon kuin vuonna 2012 tehdyssä arviossa. Materiaalitehokkuuden osalta erityisesti jätteiden ja tähteiden käyttöä pidetään oleellisena sekä yhtiön että sidosryhmien näkökulmasta.

Myös ihmisoikeudet saavat päivitetyssä arviossa aikaisempaa suuremman painoarvon. Tähän on vaikuttanut muun muassa jatkuvasti kasvava tietoisuus ympäristöasioiden lisäksi myös toimitusketjun sosiaalisista näkökohdista.

Uusia olennaisuusarvioon sisällytettyjä aiheita olivat muun muassa pienviljelijät toimitusketjussa sekä verotietojen julkistaminen.

Puhtaampien ratkaisujen sekä tuotteiden tarjoaminen asiakkaille on edelleen yksi tärkeimmistä vastuullisuustyömme teemoista sekä sidosryhmien että liiketoimintamme kannalta.

Sidosryhmiltä palautetta olennaisuusarvioon

Järjestimme helmikuussa 2015 työpajan, jossa valituilla sidosryhmien edustajilla oli mahdollisuus antaa palautetta Neste Oilin päivitetystä olennaisuusarviosta.  Tilaisuudessa olivat edustettuina muun muassa kansalais- ja muut järjestöt, opiskelijajärjestöt, sijoittajat sekä omistajat. Tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella taloudellinen vastuu on keskeinen vastuullisuustyön osa-alue myös sidosryhmien näkökulmasta. Saamamme palaute myös vahvisti käsitystämme sosiaalisten näkökohtien tärkeydestä toimitusketjussa.

Ilmastopoliittisille linjauksille sidosryhmien edustajat antaisivat nykyistä suuremman painoarvon olennaisuusarviossa. Lisäksi Neste Oilin toivottiin jatkossa sisällyttävän asiakasnäkökulman paremmin arvoketjuajatteluunsa. Yhtiön tulisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota asiakkaiden vastuullisuusneuvontaan sekä tarjota heille tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi. 

Sidosryhmiltä saatua palautetta hyödynnetään vastuullisuustyön suunnittelussa ja olennaisuusarvion seuraavalla päivityskierroksella.

 

Olennaisuusarvio